Parlamentsfrågor
PDFWORD
30 april 2015
O-000045/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000045/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Nicola Caputo, Jan Huitema, Patricija Šulin, Laurențiu Rebega, Marc Tarabella, Norbert Erdős, José Blanco López, Clara Eugenia Aguilera García, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Peter Jahr, Alessia Maria Mosca, Michela Giuffrida, Renata Briano, Iratxe García Pérez, Fredrick Federley, Marit Paulsen, Hilde Vautmans, Jens Rohde, Julie Girling, Momchil Nekov, Michel Dantin, Pavel Poc, Miroslav Poche, Anthea McIntyre, Francesc Gambús, Ivan Jakovčić, Dominique Bilde, Izaskun Bilbao Barandica, Barbara Kappel, Damiano Zoffoli, Philippe De Backer, Renato Soru, Ramon Tremosa i Balcells, Nedzhmi Ali, Paolo De Castro, Jens Gieseke, Brando Benifei, Esther Herranz García, Ulrike Müller, José Inácio Faria, Christel Schaldemose, Ivana Maletić, Rolandas Paksas, Daniel Dalton, Vladimir Urutchev, Angélique Delahaye, Miltiadis Kyrkos, Maria Noichl, Nicola Danti, Igor Šoltes, Albert Deß, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Ivo Vajgl, Giovanni La Via, Daniel Buda, Younous Omarjee, Pina Picierno, Frédérique Ries, Doru-Claudian Frunzulică, Milan Zver, Ricardo Serrão Santos

 Angående: EU:s innovationssystem för jordbruket

Om EU ska kunna behålla sin ekonomiska konkurrenskraft och itu med hållbarhetsutmaningar är det avgörande att EU:s jordbrukssektor aktivt begagnar sig av innovation.

Framväxten av IT-jordbruk, som bland annat utnyttjar högteknologiska sensorer för att övervaka jordbruksproduktion och sjukdomar hos djur, ger utrymme för besparingar längs hela livsmedelsproduktionens värdekedja. Detta omfattar en övergång till automatisering av transporter och logistik, vilket skulle medföra att jordbruksprodukterna kommer närmare konsumenterna och möjliggöra snabbare och mer exakt lagerhantering i lagerlokaler och i detaljhandeln.

Smarta jordbrukssystem, där användning av kameror och annan form av teknik ingår, skulle kunna leda till effektivare konstbevattning och till vattenbesparingar. Precisionsjordbruk, som omfattar databaserad teknik, inbegripet satellitnavigeringsverktyg och internet, skulle kunna hjälpa EU:s jordbrukare att lyckas med grödorna och minska användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel.

EU:s fröbanker innehåller en enorm rikedom på genetiskt material som skulle kunna användas för att förädla fram nya sorter.

Tyvärr finns det belägg för att kopplingarna mellan forskningen, jordbrukarna och livsmedelsindustrin är för svaga. För många innovationsmöjligheter förblir outnyttjade och för många frågor till forskningen från sektorn förblir obesvarade.

Kan kommissionen redogöra för hur den avser att stärka och främja innovationssystem för jordbruket och göra dem mer tillgängliga för EU:s jordbrukare?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy