Deputātu jautājumi
PDFWORD
2015. gada 5. maijs
O-000046/2015
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000046/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Daniel Caspary, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Georges Bach, Burkhard Balz, David Campbell Bannerman, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Daniel Dalton, Nicola Danti, Michel Dantin, Marielle de Sarnez, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Albert Deß, Nirj Deva, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Frank Engel, Ismail Ertug, José Inácio Faria, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Ashley Fox, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sven Giegold, Jens Gieseke, Julie Girling, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marian Harkin, Rebecca Harms, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Syed Kamall, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Ska Keller, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Werner Langen, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Sander Loones, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Thomas Mann, Edouard Martin, Gabriel Mato, David McAllister, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, James Nicholson, Angelika Niebler, Stanisław Ożóg, Alojz Peterle, Marijana Petir, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Emil Radev, Julia Reda, Viviane Reding, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Remo Sernagiotto, Birgit Sippel, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, László Tőkés, Ruža Tomašić, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Inese Vaidere, Adina-Ioana Vălean, Wim van de Camp, Sabine Verheyen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Manfred Weber, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Jana Žitňanská, Milan Zver

 Temats: Komisijas atbildes uz rakstiskajiem jautājumiem

Komisijai uzdotie jautājumi, uz kuriem jāatbild rakstiski, ir svarīga daļa no Eiropas Parlamenta deputātu īstenotās parlamentārās uzraudzības. Apzinoties, ka rakstisko jautājumu skaits ir ļoti liels, Parlaments šo tiesību īstenošanā ir sevi ierobežojis (katrs deputāts mēnesī drīkst uzdod ne vairāk kā piecus jautājumus, uz kuriem jāatbild rakstiski, maksimālais garums — 200 vārdi, ne vairāk kā trīs jautājumi). Diemžēl Komisijas atbildes bieži nav informatīvas, ko varētu izskaidrot ar Komisijas iekšējām prasībām attiecībā uz uzdoto jautājumu atbildēm (piemēram, cik noprotams, atbilde nevar būt garāka par 25 rindiņām).

1. Kādas tieši prasības un ierobežojumus Komisija ir noteikusi attiecībā uz jautājumu atbildēšanu, un kā Komisija pamato to, kāpēc atbildes bieži vien nav saturīgas?

2. Balstoties uz kādu juridisko pamatu šīs prasības ir ieviestas, un kādā līmenī šāds lēmums ir pieņemts?

3. Vai Komisija cenšas panākt, lai prakse attiecībā uz jautājumu atbildēšanu mainītos un nākotnē varētu sagaidīt izsmeļošas un pārliecinošas atbildes?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika