Interpelacje
PDFWORD
5 maja 2015
O-000046/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000046/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Daniel Caspary, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Georges Bach, Burkhard Balz, David Campbell Bannerman, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Daniel Dalton, Nicola Danti, Michel Dantin, Marielle de Sarnez, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Albert Deß, Nirj Deva, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Frank Engel, Ismail Ertug, José Inácio Faria, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Ashley Fox, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sven Giegold, Jens Gieseke, Julie Girling, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marian Harkin, Rebecca Harms, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Syed Kamall, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Ska Keller, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Werner Langen, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Sander Loones, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Thomas Mann, Edouard Martin, Gabriel Mato, David McAllister, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, James Nicholson, Angelika Niebler, Stanisław Ożóg, Alojz Peterle, Marijana Petir, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Emil Radev, Julia Reda, Viviane Reding, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Remo Sernagiotto, Birgit Sippel, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, László Tőkés, Ruža Tomašić, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Inese Vaidere, Adina-Ioana Vălean, Wim van de Camp, Sabine Verheyen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Manfred Weber, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Jana Žitňanská, Milan Zver

 Przedmiot: Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

Pytania wymagające od Komisji udzielenia odpowiedzi na piśmie stanowią ważny element kontroli parlamentarnej sprawowanej przez posłów do Parlamentu Europejskiego. Zdając sobie sprawę z dużej liczby pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, Parlament sam ograniczył zakres korzystania z prawa do zadawania pytań (jeden poseł może w miesiącu zadać pięć pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, maksymalna długość wynosi 200 słów, a maksymalna liczba pytań wynosi trzy). Niestety odpowiedzi Komisji zawierają często niewiele informacji, co może wynikać z wewnętrznych wymogów Komisji dotyczących udzielania odpowiedzi na pytania (np. odpowiedź najwyraźniej nie może przekraczać 25 linijek).

1. Jakie dokładnie wymogi i ograniczenia Komisja narzuciła sobie w związku z udzielaniem odpowiedzi na pytania i jak Komisja uzasadni fakt, że w udzielanych przez nią odpowiedziach brakuje często istotnych treści?

2. Jaka była podstawa prawna umożliwiająca wprowadzenie tych wymogów i na jakim szczeblu podjęto odpowiednią decyzję?

3. Czy Komisja dąży do zmiany sposobu odpowiadania na pytania, tak aby w przyszłości można było oczekiwać szczegółowych i wyczerpujących odpowiedzi?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności