Parlamentsfrågor
PDFWORD
5 maj 2015
O-000046/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000046/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Daniel Caspary, Jan Philipp Albrecht, Eric Andrieu, Georges Bach, Burkhard Balz, David Campbell Bannerman, Heinz K. Becker, Ivo Belet, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Reimer Böge, Elmar Brok, Klaus Buchner, Reinhard Bütikofer, Enrique Calvet Chambon, Nicola Caputo, Lorenzo Cesa, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Daniel Dalton, Nicola Danti, Michel Dantin, Marielle de Sarnez, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Albert Deß, Nirj Deva, Angel Dzhambazki, Christian Ehler, Frank Engel, Ismail Ertug, José Inácio Faria, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Santiago Fisas Ayxelà, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Ashley Fox, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sven Giegold, Jens Gieseke, Julie Girling, Esteban González Pons, Beata Gosiewska, Ingeborg Gräßle, Nathalie Griesbeck, Matthias Groote, Andrzej Grzyb, András Gyürk, Marian Harkin, Rebecca Harms, Monika Hohlmeier, Peter Jahr, Danuta Jazłowiecka, Eva Kaili, Syed Kamall, Othmar Karas, Krišjānis Kariņš, Karol Karski, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Ska Keller, Seán Kelly, Jude Kirton-Darling, Dieter-Lebrecht Koch, Andrey Kovatchev, Werner Kuhn, Ilhan Kyuchyuk, Giovanni La Via, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Werner Langen, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Peter Liese, Norbert Lins, Sander Loones, Antonio López-Istúriz White, Bernd Lucke, Thomas Mann, Edouard Martin, Gabriel Mato, David McAllister, Emma McClarkin, Mairead McGuinness, Anthea McIntyre, Morten Messerschmidt, Miroslav Mikolášik, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Ulrike Müller, James Nicholson, Angelika Niebler, Stanisław Ożóg, Alojz Peterle, Marijana Petir, Markus Pieper, Sirpa Pietikäinen, Georgi Pirinski, Jiří Pospíšil, Cristian Dan Preda, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Emil Radev, Julia Reda, Viviane Reding, Herbert Reul, Michèle Rivasi, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Jacek Saryusz-Wolski, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Andreas Schwab, Molly Scott Cato, Remo Sernagiotto, Birgit Sippel, Igor Šoltes, Renate Sommer, Bart Staes, Ivan Štefanec, Jutta Steinruck, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, József Szájer, Tibor Szanyi, Adam Szejnfeld, Keith Taylor, Josep-Maria Terricabras, Michael Theurer, László Tőkés, Ruža Tomašić, Ulla Tørnæs, Evžen Tošenovský, Kazimierz Michał Ujazdowski, Inese Vaidere, Adina-Ioana Vălean, Wim van de Camp, Sabine Verheyen, Axel Voss, Jarosław Wałęsa, Manfred Weber, Bogdan Brunon Wenta, Rainer Wieland, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Anna Záborská, Jan Zahradil, Pablo Zalba Bidegain, Joachim Zeller, Jana Žitňanská, Milan Zver

 Angående: Kommissionens svar på skriftliga frågor

Frågor för skriftligt besvarande som inges till kommissionen utgör en viktig del av den parlamentariska övervakning som ledamöterna av Europaparlamentet utför. Eftersom parlamentet är medvetet om det stora antalet skriftliga frågor har det självt begränsat utövandet av sin rätt att ställa frågor (fem frågor för skriftligt besvarande i månaden per ledamot, högst 200 ord, inte fler än tre frågor). Tyvärr ger kommissionens svar ofta ingen information, vilket kan vara följden av kommissionens interna krav på svar på frågor (exempelvis får svaret tydligen inte vara längre än 25 rader).

1. Exakt vilka krav och begränsningar har kommissionen ålagt sig själv när det gäller att besvara frågor, och hur motiverar den att dess svar ofta saknar innehållslig substans?

2. På vilken rättslig grund infördes dessa krav, och på vilken nivå fattades detta beslut?

3. Anstränger sig kommissionen för att ändra sin praxis när det gäller att svara på frågor, så att man i framtiden kan förvänta sig detaljerade och bindande svar?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy