Парламентарен въпрос - O-000050/2015Парламентарен въпрос
O-000050/2015

Директива относно отпуска по майчинство

Въпрос с искане за устен отговор O-000050/2015
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Iratxe García Pérez, Maria Arena, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

Процедура : 2015/2655(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000050/2015
Внесени текстове :
O-000050/2015 (B8-0120/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

От началото на новия законодателен мандат Парламентът неколкократно заяви, включително в своята резолюция от 10 март 2015 г. относно напредъка в областта на равенството между жените и мъжете в Европейския съюз през 2013 г., своята категорична воля за диалог със Съвета и за започване на преговори относно Директивата за отпуска по майчинство. Парламентът е прагматичен, конструктивен и с положителна нагласа за постигането на споразумение, което да е задоволително за двете институции, и най-важното – за европейските граждани. Парламентът е убеден, че може да бъде намерен изход от застоя, ако и трите институции покажат достатъчно политическа воля.

Въпреки тези недвусмислени сигнали, няма отговор от Съвета. Комисията междувременно обяви неколкократно намерението си да оттегли предложението, ако съзаконодателите не намерят изход в рамките на шест месеца.

Обявеното оттегляне е още по-неуместно предвид факта, че Парламентът приключи своето първо четене, а обсъжданията в Съвета са блокирани, като по този начин застрашават цялата законодателна процедура.

1. Може ли Комисията да посочи конкретните стъпки, предприети досега за сближаване на позициите на Парламента и на Съвета?

2. Ще се консултира ли Комисията с Парламента, преди да оттегли предложението за преразглеждане на директивата?