Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000051/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000051/2015 (B8-0551/2015)

Συζήτηση :

PV 20/05/2015 - 20
CRE 20/05/2015 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 186kWORD 30k
7 Μαΐου 2015
O-000051/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000051/2015
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

 Θέμα: Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων - ανάγκη για ταχεία εφαρμογή σε επίπεδο κράτους μέλους
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Εξαιτίας της κρίσης η ανεργία των νέων έφτασε σε ανησυχητικά επίπεδα στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες . Πολλοί νέοι άνθρωποι στερούνται την ευκαιρία μιας πρώτης απασχόλησης και έτσι παρεμποδίζονται από μια ανεξάρτητη ενήλικη ζωή. Το 2013, εγκρίθηκε η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (YΕΙ) για να συμβάλει στην άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης. Σκοπός της ΥΕΙ είναι η παροχή χρηματοδότησης για την προώθηση της απασχόλησης των νέων στις πλέον πληγείσες περιοχές της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση καθεστώτων εγγυήσεων για τη νεολαία. Με σκοπό να εξασφαλιστεί μια ταχεία εφαρμογή, η YΕΙ προχρηματοδοτήθηκε και οι δαπάνες έγιναν επιλέξιμες από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Ωστόσο, πάνω από ένας χρόνος έχει παρέλθει και τα αποτελέσματα στην πράξη, δεν ανταποκρίνονται στις αρχικές προσδοκίες. Τα μέτρα που αποσκοπούσαν στην γρήγορη απορρόφηση των κονδυλίων, δεν έχουν οδηγήσει σε μια γρήγορη και αποτελεσματική κινητοποίηση της YΕΙ. Οι ευκαιρίες να αντιμετωπιστεί επειγόντως η ανεργία των νέων έχουν μείνει ανεκμετάλλευτες.

Η YΕΙ προτάθηκε αρχικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ωστόσο, επί του παρόντος, πάνω από το ενάμιση χρόνο μετά που η δαπάνη έγινε επιλέξιμη, η χρήση των πόρων ΥΕΙ από τα κράτη μέλη υπολείπεται κατά πολύ των προσδοκιών και η πρόοδος είναι ανομοιογενής. Εκτός από την έλλειψη ρευστότητας για τη δρομολόγηση της ΥΕΙ - ένα θέμα που αντιμετωπίζεται τώρα με την προτεινόμενη σημαντική αύξηση της προ-χρηματοδότησης - τι είναι αυτό που εμποδίζει τα κράτη μέλη ; Πώς προτίθεται το Συμβούλιο να ενθαρρύνει επειγόντως την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή;

Τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων και έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, υστερούν γενικά στη χρήση των πόρων ΥΕΙ και την εφαρμογή των καθεστώτων εγγυήσεων για τη νεολαία, ενώ απαιτούνται μακροπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Ποια συγκεκριμένα εμπόδια αντιμετωπίζουν; Ποιες βελτιώσεις μπορεί το Συμβούλιο να υποσχεθεί; Μπορεί το Συμβούλιο να διασφαλίσει μια σωστή χρηματοδότηση για την YΕΙ μόλις τα κεφάλαια της προχρηματοδότησης εξαντληθούν;

Το Κοινοβούλιο αναμένει μια γρήγορη, αποτελεσματική και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα χρήση της πρόσθετης προχρηματοδότησης εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού. Ποια μέτρα εξετάζει το Συμβούλιο προκειμένου να διαβεβαιώσει τόσο τους άνεργους νέους όσο και το Κοινοβούλιο για αυτή την ταχεία χρήση των πόρων; Πώς προτίθεται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρόοδο για τους νέους ανέργους, στο Κοινοβούλιο και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εμπλέκονται; Μπορεί να δεσμευτεί για μια αξιολόγηση της προόδου έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του τροποποιητικού κανονισμού; Πώς σκέπτεται να προχωρήσει, εάν τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες, ακόμα και μετά την τρέχουσα αύξηση της προχρηματοδότησης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου