Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000051/2015

Ingivna texter :

O-000051/2015 (B8-0551/2015)

Debatter :

PV 20/05/2015 - 20
CRE 20/05/2015 - 20

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 102kWORD 26k
7 maj 2015
O-000051/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000051/2015
till rådet
Artikel 128 i arbetsordningen
Marita Ulvskog, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Sysselsättningsinitiativet för unga och behovet av ett snabbt genomförande på medlemsstatsnivå
 Svar i kammaren 

Krisen har gjort att ungdomsarbetslösheten har nått alarmerande nivåer i många medlemsstater och regioner. Många unga människor berövas möjligheten att få ett första jobb, och hindras därigenom att leva ett självständigt vuxenliv. För att snabbt åtgärda denna situation antogs 2013 ett sysselsättningsinitiativ för unga. Ungdomssysselsättningsinitiativet syftar till att ge finansiering för att främja sysselsättning för unga i de värst drabbade regionerna inom EU, bland annat genom inrättande av ungdomsgarantisystem. För att säkerställa ett snabbt genomförande tidigarelades finansieringen av ungdomssysselsättningsinitiativet, och sedan den 1 september 2013 kan man få stöd för kostnaderna.

Nu har det gått mer än ett år sedan initiativet inleddes, men de konkreta resultaten infriar inte förväntningarna. Åtgärder som utformats för att möjliggöra ett snabbt utnyttjande av medlen har inte lett till en snabb och effektiv mobilisering av ungdomssysselsättningsinitiativet. Möjligheterna att snabbt angripa ungdomsarbetslösheten har inte utnyttjats.

Det var Europeiska rådet som först föreslog ungdomssysselsättningsinitiativet. Ändå har medlemsstaterna i dagsläget, ett och ett halvt år efter det att det blivit möjligt att ansöka om finansiering, inte alls utnyttjat resurserna i ungdomssysselsättningsinitiativet i den utsträckning som förväntats, och det görs inga särskilda framsteg. Vad är det mer än brist på kontanta medel - ett problem som nu lösts genom den föreslagna stora ökningen av förhandsfinansieringen – som håller medlemsstaterna tillbaka? Hur tänker rådet snabbt uppmuntra ett omedelbart och effektivt genomförande?

De medlemsstater som har den högsta ungdomsarbetslösheten och som är hårdast drabbade av krisen ligger i genomsnitt också efter när det gäller att utnyttja ungdomssysselsättningsinitiativets resurser och inrätta ungdomsgarantisystem, trots att det behövs långsiktig politik för att angripa problemen. Vilka specifika svårigheter står de inför? Vilka förbättringar kan rådet utlova? Kan rådet garantera en sund finansiering av ungdomssysselsättningsinitiativet när förhandsfonderna väl utnyttjats?

Europaparlamentet förväntar sig en snabb, effektiv och resultatinriktad användning av den extra förhandsfinansieringen inom tolv månader efter det att ändringsförordningen trätt i kraft. Vilka åtgärder tänker rådet vidta för att få de arbetslösa ungdomarna och Europaparlamentet att tro på ett snabbt utnyttjande av fonderna? Hur tänker rådet rapportera om vilka framsteg som görs till de unga arbetslösa, till Europaparlamentet och till andra berörda parter? Kan rådet utlova en framstegsbedömning sex månader efter det att ändringsförordningen trätt i kraft? Hur tänker rådet gå vidare när resultaten inte motsvarar förväntningarna, inte ens efter den ökning av förhandsfinansieringen som nu gjorts?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy