Parlamentná otázka - O-000060/2015Parlamentná otázka
O-000060/2015

Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014

Otázka na ústne zodpovedanie O-000060/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Petri Sarvamaa, v mene skupiny PPE
Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2015/2699(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000060/2015
Predkladané texty :
O-000060/2015 (B8-0553/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Výročná správa dozorného výboru úradu OLAF o činnosti za rok 2014 vyvolala v Parlamente určité vážne obavy. Podľa správy sa vyskytujú problémy, pokiaľ ide o nezávislosť dozorného výboru, dodržiavanie nariadenia o úrade zo strany úradu a pracovné podmienky, na ktorých sa dohodli OLAF a dozorný výbor. Vychádzajúc zo správy možno pochybovať o tom, nakoľko účinne OLAF chráni finančné záujmy Únie.

– OLAF otvoril 423 prípadov v jeden deň na základe jediného rozhodnutia svojho generálneho riaditeľa, čo je v rozpore so zákonnou požiadavkou týkajúcou sa začatia vyšetrovania OLAF-u.

– Dozorný výbor neustále upozorňuje na to, že nemôže dohliadať na nezávislosť OLAF-u, na jeho vyšetrujúcu funkciu, uplatňovanie procedurálnych záruk a dĺžku vyšetrovaní, keďže nemá prístup k potrebným informáciám.

– Názory na úlohu dozorného výboru sa zásadne rozchádzajú.

1. Ako Komisia reagovala na uvedené začatie vyšetrovania prípadov?

2. Čo Komisia urobila v snahe zabezpečiť, aby OLAF dodržiaval zákonné požiadavky, ktoré sa na neho vzťahujú a sú stanovené v nariadení o OLAF-e?

3. Ako Komisia vníma dohody o pracovných podmienkach a pracovné vzťahy medzi úradom OLAF a dozorným výborom? Ako plánuje Komisia podporiť konštruktívny dialóg medzi OLAF-om a dozorným výborom, aby mohli plniť svoje úlohy pri ochrane finančných záujmov a optimalizácii fungovania a efektívnosti OLAF-u?

4. Má Komisia akčný plán na riešenie takýchto závažných nedostatkov, ktoré sú uvedené vo výročnej správe dozorného výboru o činnosti?