Parlamendi esitatud küsimus - O-000061/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000061/2015

  OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta aruanne

  Suuliselt vastatav küsimus O-000061/2015
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Dennis de Jong, fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Menetlus : 2015/2699(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000061/2015
  Esitatud tekstid :
  O-000061/2015 (B8-0554/2015)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  OLAFi järelevalvekomitee 2014. aasta tegevusaruanne teeb Euroopa Parlamendile teatavates küsimustes tõsist muret. Aruande kohaselt on probleeme järelevalvekomitee sõltumatuse, OLAFi poolt OLAFi määruse järgimise ning OLAFi ja järelevalvekomitee vahelise töökorraldusega. Aruanne tekitab kahtlusi selle kohta, kui tõhusalt OLAF liidu finantshuve kaitseb.

  – OLAF algatas ühe päeva jooksul OLAFi peadirektori ühe ja sama otsuse alusel 423 juurdlust, mis on vastuolus OLAFi juurdluse algatamise juriidiliste nõuetega.

  – Järelevalvekomitee on pidevalt juhtinud tähelepanu sellele, et tal ei ole võimalik teha järelevalvet OLAFi sõltumatuse, juurdlusülesannete, menetluslike tagatiste kohaldamise ja juurdluste kestuse üle, sest vajalik teave ei ole kättesaadav.

  – Järelevalvekomitee rollist saadakse täiesti erinevalt aru.

  1. Kuidas on komisjon reageerinud ülalnimetatud juurdluste algatamise juhtumile?

  2. Mida on komisjon teinud selleks, et tagada, et OLAF täidab OLAFi määruses talle esitatud juriidilisi nõudmisi?

  3. Mida arvab komisjon OLAFi ja järelevalvekomitee vahelisest töökorraldusest ja töösuhetest? Kuidas kavatseb komisjon hõlbustada nende vahel konstruktiivset arutelu, et nad mõlemad saaksid täita oma ülesandeid liidu finantshuvide kaitsmisel ning OLAFi töö ja tulemuslikkuse optimeerimisel?

  4. Kas komisjonil on olemas tegevuskava, mille alusel kõrvaldada need tõsised puudujäägid, mis toodi esile järelevalvekomitee iga-aastases tegevusaruandes?