Parlamentsfråga - O-000061/2015Parlamentsfråga
O-000061/2015

Den årliga rapporten 2014 från Olafs övervakningskommitté

Fråga för muntligt besvarande O-000061/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Dennis de Jong, för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2015/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000061/2015
Ingivna texter :
O-000061/2015 (B8-0554/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den årliga verksamhetsrapporten för 2014 från Olafs övervakningskommitté har fått parlamentet att ställa sig vissa frågor. Enligt rapporten är det problem med övervakningskommitténs oberoende, Olafs efterlevnad av Olaf-förordningen och samarbetsformerna mellan Olaf och övervakningskommittén. Enligt rapporten kan man ifrågasätta hur effektivt Olaf skyddar unionens ekonomiska intressen.

– Genom ett enda beslut från Olafs generaldirektör inledde Olaf 423 fall samma dag, i strid med de rättsliga kraven för inledande av en Olaf-utredning.

– Olafs övervakningskommitté har konsekvent påpekat sin oförmåga att övervaka Olafs oberoende, dess utredande funktion, tillämpningen av förfarandegarantier och utredningarnas längd, till följd av bristande tillgång till nödvändig information.

– Åsikterna går vitt isär när det gäller synen på övervakningskommitténs roll.

1. Hur har kommissionen reagerat på ovannämnda händelse avseende inledandet av utredningarna i fråga?

2. Vad har kommissionen gjort för att säkerställa att Olaf följer de rättsliga krav byrån är underställd enligt Olaf-förordningen?

3. Vad anser kommissionen om samarbetsformerna och arbetsförhållandena mellan Olaf och övervakningskommittén? Hur avser kommissionen att gå tillväga för att få till stånd en konstruktiv dialog mellan dem, så att båda två kan spela sin roll för att skydda unionens ekonomiska intressen och optimera Olafs verksamhet och effektivitet?

4. Har kommissionen en åtgärdsplan för att lösa de allvarliga brister som tas upp i övervakningskommitténs årliga verksamhetsrapport?