Парламентарен въпрос - O-000064/2015Парламентарен въпрос
O-000064/2015

Европейска програма за сигурност

Въпрос с искане за устен отговор O-000064/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Claude Moraes, от името на Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Процедура : 2015/2697(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000064/2015
Внесени текстове :
O-000064/2015 (B8-0566/2015)
Гласувания :
Приети текстове :

На 28 април 2015 г. Комисията прие съобщение относно Европейската програма за сигурност за периода 2015 – 2020 г. (COM(2015)0185), която замества стратегията за вътрешна сигурност (2010 – 2014 г.). В програмата се набелязват приоритетите и основните принципи в областта на сигурността, както и мерките на Съюза, насочени към подобряването на обмена на информация, укрепването на оперативното сътрудничество и осигуряването на действия за подкрепа на държавите членки. Комисията прикани Парламента и Съвета да одобрят програмата и призова за активно участие на институциите на ЕС в нейното осъществяване.

1. Може ли Съветът да посочи как предвижда да осъществява Европейската програма за сигурност, както и по какъв начин ще си сътрудничи с Парламента в процеса на наблюдение на осъществяването на програмата?