Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000064/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000064/2015

Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000064/2015
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2015/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000064/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000064/2015 (B8-0566/2015)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Στις 28 Απριλίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 (COM(2015)0185), που αντικαθιστά τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας (2010-2014). Το θεματολόγιο καθορίζει τις προτεραιότητες και τις βασικές αρχές στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τα μέτρα της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και την υλοποίηση δράσεων στήριξης προς τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει καλέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το θεματολόγιο, και έχει ζητήσει την ενεργό συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην εφαρμογή του.

1. Μπορεί το Συμβούλιο να υποδείξει πώς προβλέπει να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, και πώς πρόκειται να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του θεματολογίου;