Parlamendi esitatud küsimus - O-000064/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000064/2015

  Euroopa julgeoleku tegevuskava

  Suuliselt vastatav küsimus O-000064/2015
  nõukogule
  Kodukorra artikkel 128
  Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

  Menetlus : 2015/2697(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000064/2015
  Esitatud tekstid :
  O-000064/2015 (B8-0566/2015)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015. aastal vastu teatise Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta ajavahemikuks 2015–2020 (COM(2015)0185), millega asendatakse sisejulgeoleku strateegia (2010–2014). Julgeoleku tegevuskavas sätestatakse julgeolekuvaldkonna prioriteedid ja peamised prioriteedid ning ELi meetmed, mille eesmärk on parandada teabevahetust, tugevdada operatiivkoostööd ning toetada liikmesriikide meetmeid. Komisjon kutsus parlamenti ja nõukogu üles tegevuskava toetama ning nõudis ELi institutsioonide aktiivset osalust selle rakendamisel.

  1. Kas nõukogu saab anda teada, kuidas ta kavatseb Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendada ning kuidas ta kavatseb teha parlamendiga koostööd tegevuskava rakendamise järelevalves?