Parlamendi esitatud küsimus - O-000064/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000064/2015

Euroopa julgeoleku tegevuskava

Suuliselt vastatav küsimus O-000064/2015
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

Menetlus : 2015/2697(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000064/2015
Esitatud tekstid :
O-000064/2015 (B8-0566/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015. aastal vastu teatise Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta ajavahemikuks 2015–2020 (COM(2015)0185), millega asendatakse sisejulgeoleku strateegia (2010–2014). Julgeoleku tegevuskavas sätestatakse julgeolekuvaldkonna prioriteedid ja peamised prioriteedid ning ELi meetmed, mille eesmärk on parandada teabevahetust, tugevdada operatiivkoostööd ning toetada liikmesriikide meetmeid. Komisjon kutsus parlamenti ja nõukogu üles tegevuskava toetama ning nõudis ELi institutsioonide aktiivset osalust selle rakendamisel.

1. Kas nõukogu saab anda teada, kuidas ta kavatseb Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendada ning kuidas ta kavatseb teha parlamendiga koostööd tegevuskava rakendamise järelevalves?