Διαδικασία : 2015/2697(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000065/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000065/2015 (B8-0567/2015)

Συζήτηση :

PV 07/07/2015 - 14
CRE 07/07/2015 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 187kWORD 26k
1 Ιουνίου 2015
O-000065/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000065/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Claude Moraes, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

 Θέμα: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Στις 28 Απριλίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια για την περίοδο 2015-2020 (COM(2015)0185), που αντικαθιστά τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας (2010-2014). Το θεματολόγιο καθορίζει τις προτεραιότητες και τις βασικές αρχές στον τομέα της ασφάλειας, καθώς και τα μέτρα της Ένωσης με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών, την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας και την υλοποίηση δράσεων στήριξης προς τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή έχει καλέσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν το θεματολόγιο, και έχει ζητήσει την ενεργό συμμετοχή των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στην εφαρμογή του.

1. Μπορεί η Επιτροπή να υποδείξει πώς προβλέπει να εφαρμόσει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια, και πώς πρόκειται να συνεργαστεί με το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία παρακολούθησης της εφαρμογής του θεματολογίου;

2. Έχει λάβει η Επιτροπή αξιολογήσεις από οργανισμούς που επηρεάζονται από το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια – συγκεκριμένα από την Ευρωπόλ, τον Frοntex, την Eurοjust και τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) – όσον αφορά τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό και οικονομικούς πόρους; Εάν ναι, ποιες ανάγκες για επιπλέον πόρους και προσωπικό έχουν ανακοινώσει οι εν λόγω οργανισμοί στην Επιτροπή και την ενδιαφερόμενη γενική διεύθυνση, και προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει δεόντως αυτές τις ανάγκες στον προτεινόμενο προϋπολογισμό;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου