Parlamendi esitatud küsimus - O-000065/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000065/2015

  Euroopa julgeoleku tegevuskava

  Suuliselt vastatav küsimus O-000065/2015
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Claude Moraes, Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel

  Menetlus : 2015/2697(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000065/2015
  Esitatud tekstid :
  O-000065/2015 (B8-0567/2015)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Komisjon võttis 28. aprillil 2015. aastal vastu teatise Euroopa julgeoleku tegevuskava kohta ajavahemikuks 2015–2020 (COM(2015)0185), millega asendatakse sisejulgeoleku strateegia (2010–2014). Julgeoleku tegevuskavas on sätestatud julgeolekuvaldkonna prioriteedid ja peamised prioriteedid ning ELi meetmed, mille eesmärk on parandada teabevahetust, tugevdada operatiivkoostööd ning toetada liikmesriikide meetmeid. Komisjon kutsus parlamenti ja nõukogu üles tegevuskava toetama ning nõudis ELi institutsioonide aktiivselt osalust selle rakendamisel.

  1. Kas komisjon saab anda teada, kuidas ta kavatseb Euroopa julgeoleku tegevuskava rakendada ning kuidas ta kavatseb teha parlamendiga koostööd tegevuskava rakendamise järelevalves?

  2. Kas komisjon on saanud ametitelt, keda Euroopa julgeoleku tegevuskava puudutab – eelkõige Europol, Frontex, Eurojust ning Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet –, hinnanguid selle kohta, kui palju personali ja rahalisi vahendeid nad vajavad? Kui jah, kas need ametid on andnud komisjonile ja vastavale peadirektoraadile teada, milliseid lisavahendeid ning kui palju lisapersonali nad vajavad, ning kas komisjon on valmis neid vajadusi kavandatavas eelarves nõuetekohaselt rahuldama?