Parlamentní otázka - O-000066/2015Parlamentní otázka
O-000066/2015

  Vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF)

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000066/2015
  Komisi
  článek 128 jednacího řádu
  Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, za skupinu ALDE

  Postup : 2015/2699(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000066/2015
  Předložené texty :
  O-000066/2015 (B8-0555/2015)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Dozorčí výbor úřadu OLAF ve své výroční zprávě o činnosti za rok 2014 uvedl několik závažných pochybností ve Výboru pro rozpočtovou kontrolu, který je pro záležitosti úřadu OLAF příslušný. Podle zprávy vyvstávají problémy se zajištěním nezávislosti dozorčího výboru, je nutné zlepšit organizaci práce mezi úřadem OLAF a dozorčím výborem a dále bylo upozorněno na to, že běžná činnost úřadu OLAF nemusí být v souladu s nařízením č. 883/2013. Ve zprávě je navrženo, aby byla provedena určitá zlepšení s cílem lépe ochránit finanční zájmy Unie.

  – Hlavní překážkou, která dozorčímu výboru brání plně dohlížet na nezávislost úřadu OLAF, jeho vyšetřovací funkci, uplatňování procesních záruk a trvání šetření, je zjevně nedostatečný přístup k informacím.

  – Nařízení č. 883/2013 úlohu dozorčího výboru plně nevymezuje a ponechává prostor k různým výkladům.

  – V roce 2012 zahájil úřad OLAF v jeden den celkem 423 řízení na základě jediného rozhodnutí generálního ředitele. Není jasné, zda nebylo přijaté rozhodnutí ryze administrativní a zda byly vzaty v úvahu všechny právní aspekty.

  1. Sleduje Komise, při zachování nezávislosti úřadu OLAF, zda je činnost tohoto úřadu plně v souladu s uvedeným nařízením, či přijímá jiná opatření, aby soulad s tímto nařízením zajistila?

  2. Vzhledem k tomu, že je třeba zlepšit organizaci práce mezi úřadem OLAF a dozorčím výborem a přesně vymezit úlohu a práva dozorčího výboru, hodlá Komise učinit nějaké proaktivní kroky, aby tento proces usnadnila, jako tomu bylo v minulosti? Jaká opatření Komise přijme s cílem zajistit, aby byl dozorčí výbor v budoucnu schopen plnit svou roli?

  3. Jaký postoj Komise zaujímá ke skutečnosti, že úřad OLAF otevírá velké množství řízení v jeden den?

  4. Jak se Komise staví k problémům, na něž poukázala výroční zpráva o činnosti dozorčího výboru úřadu OLAF za rok 2014 a jak je případně hodlá řešit?