Parlamento klausimas - O-000066/2015Parlamento klausimas
O-000066/2015

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000066/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, ALDE frakcijos vardu

Procedūra : 2015/2699(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000066/2015
Pateikti tekstai :
O-000066/2015 (B8-0555/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Biudžeto kontrolės komitetui, kuris yra atsakingas už OLAF klausimus, iškilo nerimą keliančių klausimų dėl OLAF Priežiūros komiteto 2014 m. metinės veiklos ataskaitos. Ataskaitoje nurodoma, kad esama problemų užtikrinant Priežiūros komiteto nepriklausomumą, ir pabrėžiama, kad dar reikia tobulinti OLAF ir Priežiūros komiteto tarpusavio darbo tvarką. Be to, nurodoma, kad taip pat esama kai kurių problemų dėl OLAF kasdienės veiklos atitikties Reglamento Nr. 883/2013 nuostatoms. Ataskaitoje siūloma, kad galima būtų atlikti tam tikrus patobulinimus siekiant geriau apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.

– Ribota prieiga prie informacijos, regis, yra pagrindinė priežastis, kodėl Priežiūros komitetui nepavyksta visapusiškai užtikrinti OLAF nepriklausomumo, jos tyrimų funkcijos, procedūrinių garantijų taikymo ir tyrimų trukmės.

– Reglamente Nr. 883/2013 nėra aiškiai apibrėžtas Priežiūros komiteto vaidmuo, todėl lieka erdvės įvairiems aiškinimams.

– 2012 m. OLAF tą pačią dieną pradėjo tirti 423 bylas pagal bendrą generalinio direktoriaus sprendimą. Lieka neaišku, ar priimtas sprendimas buvo tik administracinio pobūdžio ir ar buvo atsižvelgta į visus teisinius aspektus.

1. Ar, paisydama OLAF nepriklausomumo, Komisija vykdo stebėseną ar imasi kitų priemonių, siekdama užtikrinti, kad OLAF veikla visiškai atitiktų minėto reglamento nuostatas?

2. Kadangi dar reikia tobulinti OLAF ir Priežiūros komiteto tarpusavio darbo tvarką ir patikslinti konkretų Priežiūros komiteto vaidmenį ir teises, ar Komisija ketina imtis aktyvių veiksmų siekdama palengvinti šį procesą, kaip ji darė anksčiau? Kokių priemonių imsis Komisija, siekdama užtikrinti, kad Priežiūros komitetas galėtų atlikti savo konkretų vaidmenį ateityje?

3. Ką Komisija mano apie OLAF vykdomą praktiką vieną dieną pradėti daug bylų?

4. Kokia yra Komisijos pozicija dėl to, kaip spręsti OLAF Priežiūros komiteto 2014 m. metinėje veiklos ataskaitoje iškeltas problemas, ir kokie jos planai šiuo klausimu, jei tokių esama?