Parlamenta jautājums - O-000066/2015Parlamenta jautājums
O-000066/2015

OLAF izmeklēšanas

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000066/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, ALDE grupas vārdā

Procedūra : 2015/2699(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000066/2015
Iesniegtie teksti :
O-000066/2015 (B8-0555/2015)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

OLAF Uzraudzības komitejas (UK) 2014. gada darbības pārskats Budžeta kontroles komitejā, kas atbildīga par OLAF lietām, izraisīja vairākus nopietnus jautājumus. Ziņojumā norādīts, ka ir problēmas nodrošināt UK neatkarību, ka OLAF un UK sadarbības režīms joprojām ir jāuzlabo un ka ir arī zināmas bažas par OLAF ikdienas darbības atbilstību Regulai Nr. 883/2013. Ziņojumā teikts, ka ir iespējams veikt dažus uzlabojumus, lai labāk aizsargātu Savienības finansiālās intereses.

– Tas, ka nav piekļuves informācijai, šķiet, ir galvenais iemesls, kas neļauj UK pilnībā nodrošināt OLAF neatkarību, izmeklēšanas darbību īstenošanu, procesuālo garantiju piemērošanu un attiecīgu izmeklēšanas ilgumu.

– UK loma nav skaidri aprakstīta Regulā Nr. 883/2013, tāpēc pastāv iespēja to dažādi interpretēt.

OLAF 2012. gadā ar vienu ģenerāldirektora lēmumu vienā dienā ierosināja 423 lietas. Joprojām nav skaidrs, vai lēmums bija tikai administratīvs un vai visi juridiskie aspekti tika ņemti vērā.

1. Ievērojot OLAF neatkarību, vai Komisijai veic uzraudzību vai citus pasākumus, lai nodrošinātu, ka OLAF darbība pilnībā atbilst šai regulai?

2. Ņemot vērā, ka OLAF un UK sadarbības režīms joprojām ir jāuzlabo un UK loma un tiesības ir jāprecizē, vai Komisija plāno veikt proaktīvus pasākumus šī procesa veicināšanai, kā tā to ir darījusi agrāk? Kādus pasākumus Komisija īstenos, lai nodrošinātu, ka UK turpmāk var izpildīt savu īpašo lomu?

3. Kāds ir Komisijas viedoklis par OLAF praksi uzsākt izmeklēšanu ievērojamā skaitā lietu vienā dienā?

4. Kāda ir Komisijas nostāja un kādi ir Komisijas plāni (ja tādi ir) attiecībā uz OLAF Uzraudzības komitejas 2014. gada darbības ziņojumā minēto problēmu risināšanu?