Procedure : 2015/2699(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000066/2015

Ingediende teksten :

O-000066/2015 (B8-0555/2015)

Debatten :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 44kWORD 25k
2 juni 2015
O-000066/2015
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000066/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie

 Betreft: OLAF-onderzoek
 Antwoord plenaire 

Het jaarlijks activiteitenverslag 2014 van het Comité van toezicht (hierna "het Comité" genoemd) van OLAF heeft enkele ernstige vragen doen rijzen in de Commissie begrotingscontrole die belast is met zaken met betrekking tot OLAF. Volgens het verslag zijn er problemen ten aanzien van de waarborging van de onafhankelijkheid van het Comité, moeten de werkafspraken tussen OLAF en het Comité verder verbeterd worden en is er ook sprake van enige bezorgdheid dat de dagelijkse activiteiten van OLAF niet in overeenstemming met Richtlijn nr. 883/2013 plaatsvinden. In het verslag wordt gesteld dat bepaalde verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht om de financiële belangen van de Unie beter te beschermen.

– De gebrekkige toegang tot informatie schijnt de belangrijkste reden te zijn dat het Comité de onafhankelijkheid van OLAF, zijn onderzoekstaak, de toepassing van procedurele waarborgen en de duur van onderzoeken, niet volledig kan garanderen.

– In Richtlijn nr. 883/2013 wordt de rol van het Comité van toezicht niet duidelijk omschreven en is er ruimte voor verschillende interpretaties.

– In 2012 heeft OLAF op één dag 423 onderzoeken geopend, op grond van een enkel besluit van de directeur-generaal. Het is nog steeds onduidelijk of dit besluit een zuiver administratief besluit is geweest en of alle juridische aspecten daarbij in beschouwing zijn genomen.

1. Met inachtneming van de onafhankelijkheid van OLAF oefent de Commissie toezicht uit of heeft zij anderszins maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de activiteiten van OLAF in volledige overeenstemming met genoemde richtlijn plaatsvinden?

2. Gezien het feit dat de werkafspraken tussen OLAF en het Comité verder verbeterd dienen te worden en de rol van het Comité nader verduidelijkt moet worden, is de Commissie van plan om hierop vooruitlopend maatregelen te nemen die dit proces vergemakkelijken, zoals zij in het verleden heeft gedaan? Welke maatregelen zal de Commissie treffen om ervoor te zorgen dat het Comité zijn bijzondere rol in de toekomst kan vervullen?

3. Wat is de mening van de Commissie over de praktijk van OLAF om op één dag een aanzienlijk aantal onderzoeken te openen?

4. Wat is het standpunt van de Commissie, en wat zijn haar plannen, zo die er zijn, om de in het jaarlijks activiteitenverslag 2014 van het Comité van toezicht van OLAF genoemde problemen aan te pakken?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling - Privacybeleid