Procedura : 2015/2699(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000066/2015

Teksty złożone :

O-000066/2015 (B8-0555/2015)

Debaty :

PV 09/06/2015 - 13
CRE 09/06/2015 - 13

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 193kWORD 28k
2 czerwca 2015
O-000066/2015
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000066/2015
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE

 Przedmiot: Dochodzenia prowadzone przez OLAF
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Roczne sprawozdanie z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u za 2014 r. zmusiło do zadania poważnych pytań w Komisji Kontroli Budżetowej, odpowiedzialnej za kwestie związane z OLAF-em. Jak wynika ze sprawozdania, są problemy z zapewnieniem Komitetowi Nadzoru niezależności, metody współpracy OLAF-u i Komitetu Nadzoru wymagają dalszych ulepszeń oraz istnieją obawy co do zgodności codziennej działalności OLAF-u z przepisami rozporządzenia nr 883/2013. W sprawozdaniu zasugerowano pewne ulepszenia, dzięki którym finansowe interesy Unii mogłyby być lepiej chronione.

– Brak dostępu do informacji wydaje się być główną przyczyną, która uniemożliwia Komitetowi Nadzoru całkowite zapewnienie OLAF-owi niezależności, możliwości realizacji powierzonych mu zadań dochodzeniowych, stosowania gwarancji proceduralnych oraz czasu trwania dochodzeń.

– Rozporządzenie nr 883/2013 nie zawiera jasnego opisu roli Komitetu Nadzoru i daje możliwość różnych interpretacji.

– W 2012 r. OLAF wszczął tego samego dnia 423 dochodzenia na podstawie jednej decyzji DG. Nie jest jasne, czy podjęta decyzja miała charakter czysto administracyjny i czy wzięto pod uwagę wszystkie aspekty prawne.

1. Czy Komisja, szanując przy tym niezależność OLAF-u, prowadzi nadzór lub podejmuje inne środki mające zapewnić pełną zgodność działań OLAF-u z ww. rozporządzeniem?

2. Mając na uwadze, że należy ulepszyć metody współpracy OLAF-u z Komitetem Nadzoru oraz określić dokładną rolę i uprawnienia tego komitetu, czy Komisja zamierza poczynić proaktywne kroki, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, aby umożliwić ten proces? Jakie środki zamierza podjąć Komisja, aby zapewnić Komitetowi Nadzoru możliwość odgrywania w przyszłości szczególnej roli, jaką mu powierzono?

3. Co sądzi Komisja o praktyce OLAF-u polegającej na wszczynaniu w jednym dniu dużej liczby dochodzeń?

4. Jakie jest stanowisko Komisji odnośnie do problemów poruszonych w rocznym sprawozdaniu z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u za 2014 r. i czy Komisja ma plany zaradzenia tym problemom, a jeśli tak, to jakie?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności