Pytanie poselskie - O-000066/2015Pytanie poselskie
O-000066/2015

  Dochodzenia prowadzone przez OLAF

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000066/2015
  do Komisji
  art. 128 Regulaminu PE
  Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE

  Procedura : 2015/2699(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000066/2015
  Teksty złożone :
  O-000066/2015 (B8-0555/2015)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Roczne sprawozdanie z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u za 2014 r. zmusiło do zadania poważnych pytań w Komisji Kontroli Budżetowej, odpowiedzialnej za kwestie związane z OLAF-em. Jak wynika ze sprawozdania, są problemy z zapewnieniem Komitetowi Nadzoru niezależności, metody współpracy OLAF-u i Komitetu Nadzoru wymagają dalszych ulepszeń oraz istnieją obawy co do zgodności codziennej działalności OLAF-u z przepisami rozporządzenia nr 883/2013. W sprawozdaniu zasugerowano pewne ulepszenia, dzięki którym finansowe interesy Unii mogłyby być lepiej chronione.

  – Brak dostępu do informacji wydaje się być główną przyczyną, która uniemożliwia Komitetowi Nadzoru całkowite zapewnienie OLAF-owi niezależności, możliwości realizacji powierzonych mu zadań dochodzeniowych, stosowania gwarancji proceduralnych oraz czasu trwania dochodzeń.

  – Rozporządzenie nr 883/2013 nie zawiera jasnego opisu roli Komitetu Nadzoru i daje możliwość różnych interpretacji.

  – W 2012 r. OLAF wszczął tego samego dnia 423 dochodzenia na podstawie jednej decyzji DG. Nie jest jasne, czy podjęta decyzja miała charakter czysto administracyjny i czy wzięto pod uwagę wszystkie aspekty prawne.

  1. Czy Komisja, szanując przy tym niezależność OLAF-u, prowadzi nadzór lub podejmuje inne środki mające zapewnić pełną zgodność działań OLAF-u z ww. rozporządzeniem?

  2. Mając na uwadze, że należy ulepszyć metody współpracy OLAF-u z Komitetem Nadzoru oraz określić dokładną rolę i uprawnienia tego komitetu, czy Komisja zamierza poczynić proaktywne kroki, podobnie jak miało to miejsce w przeszłości, aby umożliwić ten proces? Jakie środki zamierza podjąć Komisja, aby zapewnić Komitetowi Nadzoru możliwość odgrywania w przyszłości szczególnej roli, jaką mu powierzono?

  3. Co sądzi Komisja o praktyce OLAF-u polegającej na wszczynaniu w jednym dniu dużej liczby dochodzeń?

  4. Jakie jest stanowisko Komisji odnośnie do problemów poruszonych w rocznym sprawozdaniu z działalności Komitetu Nadzoru OLAF-u za 2014 r. i czy Komisja ma plany zaradzenia tym problemom, a jeśli tak, to jakie?