Parlamentsfråga - O-000066/2015Parlamentsfråga
O-000066/2015

Olafs utredningar

Fråga för muntligt besvarande O-000066/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Michael Theurer, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy, Dita Charanzová, Frédérique Ries, för ALDE-gruppen

Förfarande : 2015/2699(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000066/2015
Ingivna texter :
O-000066/2015 (B8-0555/2015)
Omröstningar :
Antagna texter :

Den årliga verksamhetsrapporten för 2014 från Olafs övervakningskommitté har väckt vissa allvarliga farhågor i budgetkontrollutskottet som är ansvarigt för frågor som rör Olaf. Enligt rapporten är det problem med säkerställandet av övervakningskommitténs oberoende, formerna för samarbete mellan Olaf och övervakningskommittén måste förbättras och viss osäkerhet råder även vad gäller huruvida Olafs dagliga verksamhet är förenlig med förordning (EU, EURATOM) nr 883/2013. Enligt rapporten skulle vissa förbättringar kunna göras för att bättre skydda unionens ekonomiska intressen.

– Den bristande tillgången till information tycks vara det som huvudsakligen hindrar övervakningskommittén från att till fullo säkerställa Olafs oberoende, dess utredande funktion, tillämpningen av förfarandegarantier och utredningarnas längd.

– Förordning (EU, EURATOM) nr 883/2013 beskriver inte tydligt övervakningskommitténs roll och lämnar utrymme för olika tolkningar.

– 2012 inledde Olaf 423 fall en och samma dag på grundval av ett enda beslut från generaldirektören. Det är oklart huruvida beslutet var alltigenom administrativt och huruvida alla rättsliga aspekter hade beaktats.

1. Vidtar kommissionen åtgärder, t.ex. i form av övervakning, för att säkerställa att Olafs verksamhet är helt förenlig med denna förordning, med iakttagande av Olafs oberoende?

2. Med tanke på att formerna för samarbete mellan Olaf och övervakningskommittén måste förbättras och att övervakningskommitténs exakta roll och rättigheter måste klargöras, avser kommissionen att vidta några proaktiva åtgärder för att underlätta denna process, såsom den tidigare gjort? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att säkerställa att övervakningskommittén kan fullgöra sin specifika roll i framtiden?

3. Vad anser kommissionen om att Olaf inleder ett stort antal ärenden samma dag?

4. Vilken är kommissionens ståndpunkt och vilka är kommissionens eventuella planer när det gäller att hantera de problem som tas upp i den årliga verksamhetsrapporten för 2014 från Olafs övervakningskommitté?