Διαδικασία : 2015/2731(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000067/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000067/2015 (B8-0560/2015)

Συζήτηση :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 191kWORD 27k
3 Ιουνίου 2015
O-000067/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000067/2015
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe De Backer, Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

 Θέμα: Διαφάνεια όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Είναι σημαντικό για την αξιοπιστία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ), και ιδίως για τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1466/97 και (ΕΚ) αριθ. 1467/97, η εφαρμογή των κανόνων του να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια, να είναι ενιαία σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και να πραγματοποιείται εγκαίρως και βάσει έγκυρης οικονομικής ανάλυσης.

1. Θα μπορούσε το Συμβούλιο να διευκρινίσει σε ποιες οικονομικές εκτιμήσεις στηρίζει την απόφασή του να εγκρίνει συστάσεις του Συμβουλίου στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης;

2. Θα μπορούσε να διευκρινίσει σε ποια οικονομική εκτίμηση στήριξε την απόφασή του να εγκρίνει τη σύσταση 6704/15 του Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2015 με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στη Γαλλία;

3. Συμφωνεί ότι η δημοσιοποίηση των οικονομικών αναλύσεων της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του ΣΣΑ θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη στους κανόνες; Συμφωνεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η διενέργεια ανεξάρτητης οικονομικής ανάλυσης εντός της Επιτροπής προκειμένου να παρέχεται μια πρόσθετη και ανεξάρτητη αξιολόγηση της εφαρμογής των κανόνων;

4. Θεωρεί ότι η ανακοίνωση COM(2015)0012 σχετικά με την αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, την οποία χρησιμοποίησε η Επιτροπή κατά την ερμηνεία της εφαρμογής των κανόνων, είναι σε όλα τα μέρη της, και ιδίως σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των μεγάλων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του προληπτικού και του διορθωτικού σκέλους του Συμφώνου, πλήρως νομικά συμβατή με τους κανόνες του ΣΣΑ και τον κώδικα δεοντολογίας, και αν όχι, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου