Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000076/2015

Předložené texty :

O-000076/2015 (B8-0565/2015)

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 21
CRE 24/06/2015 - 21

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 193kWORD 28k
17. června 2015
O-000076/2015
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000076/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Kostas Chrysogonos, Matt Carthy, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, za skupinu GUE/NGL

 Předmět: Transparentnost při uplatňování Paktu stability a růstu
 Odpověď na plenárním zasedání 

1. Může Komise popsat všechny jednotlivé kroky metodiky, kterou používá pro hospodářská hodnocení v rámci Paktu stability a růstu? Jaká kritéria používá pro analýzu? Získala nějaké zkušenosti? Má konkrétní plány na reformu své metodiky?

2. Může Komise sdělit, do jaké míry jsou její hodnocení a doporučení výsledkem inkluzivního procesu a upřímného dialogu se všemi zainteresovanými stranami, včetně vnitrostátních parlamentů, Evropského parlamentu a sociálních partnerů? Existují konkrétní plány na reformu Paktu stability a růstu v tomto směru? Uplatnila Komise další kroky k zajištění užší koordinace a spolupráce se zúčastněnými stranami na všech úrovních, jak se uvádí v závěrech sdělení Komise COM(2015)0012?

3. Přesune Komise svou pozornost od mikroekonomického dohledu k celkové zadluženosti všech sektorů (státní sektor, domácnosti, podniky), aniž by přitom uplatňovala úsporná opatření, vzhledem k tomu, že krize eura v zemích jako Španělsko a Irsko se primárně týkala soukromé zadluženosti a veřejný dluh může být pouhým odrazem příliš vysoké míry soukromých úspor nebo – v případě zadluženosti ostatních sektorů – vysoké míry celkového zadlužení, jako například zahraniční dluh, který je výsledkem neudržitelné nerovnováhy běžného účtu? Provede Komise reformu Paktu stability a růstu s cílem monitorovat také přebytky běžného účtu, protože postup při makroekonomické nerovnováze nedokázal napravit chronické přebytky v zemích, jako je Německo?

4. Zvažuje Komise reformu Paktu stability a růstu s cílem přesunout pozornost od kritéria tříprocentního deficitu, vzhledem k tomu, že úsporná opatření v reakci na krizi státního dluhu Řecka ukázala, že agresivní snižování schodku veřejných financí může vést k dluhovému paradoxu, kdy výrazné snižování deficitu způsobuje vyšší veřejný dluh vůči HDP, pokud se všechny ekonomické sektory snaží snižovat své zadlužení současně? Domnívá se Komise, že předpoklady, z nichž vychází kritérium tříprocentního deficitu
(5% nominální růst a 2% inflace), jsou správné?

5. Vzhledem k tomu, že investice vytvářejí aktiva, proč Komise nevyňala veřejné investice z pravidel Paktu stability a růstu?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí