Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000079/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000079/2015

Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000079/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iratxe García Pérez, Catherine Bearder, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Διαδικασία : 2015/2744(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000079/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000079/2015 (B8-0568/2015)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σοβαρή μορφή οργανωμένου εγκλήματος, αφορά δε γυναίκες, άνδρες, κορίτσια και αγόρια που γίνονται αντικείμενο εμπορίας υπό διαφορετικές περιστάσεις και χρειάζεται βοήθεια και στήριξη για κάθε φύλο, όπως αναφέρεται στην οδηγία 2011/36/ΕΕ. Σύμφωνα με την Eurοstat, μεταξύ αυτών που γίνονται αντικείμενο εμπορίας το 68% είναι γυναίκες, το 17% άνδρες, το 12% κορίτσια και το 3% αγόρια.

Η Επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται στην εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη, για παράδειγμα μέσω της Στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εν λόγω εμπορίας, η οποία διαπιστώνει ότι στα βαθιά αίτια της εμπορίας αυτής βρίσκεται η βία κατά των γυναικών και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων.

Καθώς η εμπορία ανθρώπων αναγνωρίζεται ως φαινόμενο που σχετίζεται με τα φύλα, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή με στόχο την εμβάθυνση της γνώσης επί της διάστασης του φύλου στην εμπορία ανθρώπων;

Η Επιτροπή θα έπρεπε να είχε υποβάλει, έως τις 6 Απριλίου 2015, μια έκθεση που να αξιολογεί τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη για να συμμορφωθούν προς την οδηγία 2011/36/ΕΕ. Πότε θα μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει την εν λόγω έκθεση; Τί μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για τις καθυστερήσεις στη μεταφορά της νομοθεσίας και τη συμμόρφωση των κρατών μελών σ' αυτή; Πιστεύει η Επιτροπή ότι στα κράτη μέλη που έχουν μεταφέρει την οδηγία στη νομοθεσία τους, η εφαρμογή της είναι κατάλληλη για την επίτευξη των στόχων της οδηγίας;

Δεδομένου ότι η τρέχουσα στρατηγική λήγει το 2016, θα φροντίσει η Επιτροπή να περιλαμβάνει με σαφή τρόπο η μελλοντική στρατηγική τη διάσταση του φύλου, να δώσει προτεραιότητα στα δικαιώματα των θυμάτων της εν λόγω εμπορίας και στις ειδικές τους ανάγκες και να εντοπίσει νέες μεθόδους εμπορίας ανθρώπων; Μια διαπνεόμενη από τα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να αποθαρρύνει τη ζήτηση όλων των μορφών της εμπορίας αυτής, ακόμα και αυτή της σεξουαλικής εκμετάλλευσης που συνιστά την πιο κοινή μορφή εκμετάλλευσης. Ποιες συγκεκριμένες δράσεις προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για να εξεύρει τις βέλτιστες πρακτικές εκείνες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν από κοινού τα κράτη μέλη στο πλαίσιο αυτής της νέας στρατηγικής; Συγκεκριμένα, ποιές είναι οι πτυχές των μέτρων που θα λάβει η Επιτροπή σε σχέση με τα φύλα για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και τη μείωση της προσφοράς και ζήτησης;