Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000080/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000080/2015

Opfølgning af de såkaldte Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions (indsatsområder til fremme af de liberale erhverv)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000080/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Antonio Tajani, Andreas Schwab, for PPE-Gruppen
Evelyne Gebhardt, for S&D-Gruppen
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

Procedure : 2015/2771(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000080/2015
Indgivne tekster :
O-000080/2015 (B8-0569/2015)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

De liberale erhverv er kendetegnet ved, at de yder personlige, uafhængige og intellektuelle tjenesteydelser baseret på særlig høje professionelle kvalifikationer, hvilket er i kundens og offentlighedens interesse. Ifølge Kommissionen bidrager de liberale erhverv væsentligt til EU's økonomi. De er gavnlige for samfundet, idet de tjener formål, der er i almenhedens interesse, såsom sundhed, retfærdighed eller sikkerhed, er drivkræfter for innovation og job og dermed et vigtigt redskab til at fremme genopretningen efter den økonomiske og sociale krise, som mange EU-medlemsstater oplever. EU's lovramme for de liberale erhverv, som er underlagt specifikke nationale regler for og nationale myndigheders tilsyn med disse erhverv, omfatter direktiv 2013/55/EU om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser på det indre marked ("servicedirektivet"). Kommissionen har i de senere år fuldt ud anerkendt de liberale erhvervsdrivendes iværksætterpotentiale. Europa-Parlamentet har på samme måde altid fremhævet og anerkendt deres store betydning.

I 2014 blev der inden for rammerne af 2020-handlingsplanen for iværksætterkultur oprettet en arbejdsgruppe under betegnelsen "Bolstering the business of liberal professions", som skulle foretage en vurdering af de særlige behov, der gjorde sig gældende for iværksættere inden for de liberale erhverv, såsom forenkling, internationalisering og adgang til finansiering. På konferencen om de liberale erhverv den 9. april 2014 præsenterede denne arbejdsgruppe sine indsatsområder ("action lines"), der koncentrerede sig om: 1) uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på iværksættervirksomhed; 2) markedsadgang; 3) adgang til finansiering; 4) nedbringelse af den reguleringsmæssige byrde og 5) styrket repræsentation og deltagelse på europæisk plan.

Kan Kommissionen i lyset heraf redegøre for, hvad de næste skridt vil være, hvad angår arbejdsgruppens aktiviteter og de indsatsområder, der er blevet forelagt? Foreligger der en køreplan for implementeringen af disse "action lines"?

Ifølge arbejdsgruppen bør der planlægges en kraftigere integration af de liberale erhverv i Kommissionens arbejde. Hvordan agter Kommissionen at opnå dette?

Samtidig er Kommissionen i færd med at kortlægge lovregulerede erhverv og erhvervsdrivendes mobilitet i de forskellige medlemsstater. Hvordan vurderer Kommissionen den nuværende situation?

Hvilke lovgivningsmæssige eller ikke-lovgivningsmæssige initiativer vedrørende de liberale erhverv kan der forventes i løbet af de kommende år?