Διαδικασία : 2015/2771(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000080/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000080/2015 (B8-0569/2015)

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 17
CRE 08/09/2015 - 17

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 195kWORD 29k
24 Ιουνίου 2015
O-000080/2015
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000080/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Antonio Tajani, Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

 Θέμα: Παρακολούθηση των αξόνων δράσης για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Τα ελεύθερα επαγγέλματα χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι παρέχουν προσωπικές, ανεξάρτητες και πνευματικές υπηρεσίες και απαιτούν υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να εξυπηρετούν τα συμφέροντα του πελάτη και του κοινού. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ελεύθερα επαγγέλματα συνεισφέρουν σημαντικά στην οικονομία της ΕΕ. Είναι προς όφελος της κοινωνίας υπηρετώντας το δημόσιο συμφέρον σε τομείς όπως η υγεία, η δικαιοσύνη και η ασφάλεια, και αποτελούν κινητήρια δύναμη για την καινοτομία και τις θέσεις απασχόλησης, και είναι, ως εκ τούτου, ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανάκαμψης από τις οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν πολλά κράτη μέλη. Το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που επηρεάζει τα ελεύθερα επαγγέλματα υπόκειται σε ειδική επαγγελματική ρύθμιση και εποπτεία από επαγγελματικούς φορείς σε εθνικό επίπεδο και περιλαμβάνει την οδηγία 2013/55/ΕΕ για τα επαγγελματικά προσόντα και την οδηγία 2006/123/ΕΚ για τις υπηρεσίες. Η Επιτροπή έχει πλήρως αναγνωρίσει κατά τα τελευταία έτη το επιχειρηματικό δυναμικό των ελεύθερων επαγγελματιών. Ομοίως, το Κοινοβούλιο υπογράμμιζε ανέκαθεν και αναγνώριζε την εξέχουσα σημασία τους.

Το 2014, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020, δημιουργήθηκε μία ομάδα εργασίας με τίτλο «ενίσχυση των δραστηριοτήτων των ελεύθερων επαγγελμάτων» με σκοπό να αξιολογήσει τις ειδικές ανάγκες των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως η απλοποίηση, η διεθνοποίηση και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο της διάσκεψης για τα ελεύθερα επαγγέλματα στις 9 Απριλίου 2014, η ομάδα εργασίας παρουσίασε τους άξονες δράσης της, συγκεκριμένα: (1) Εκπαίδευση και κατάρτιση για την επιχειρηματικότητα· (2) Πρόσβαση στις αγορές· (3) Πρόσβαση στη χρηματοδότηση· (4) Μείωση του κανονιστικού φόρτου, και (5) Ενίσχυση της εκπροσώπησης και της συμμετοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας και τους άξονες δράσης που παρουσιάστηκαν; Υπάρχει ένας χάρτης πορείας για την εφαρμογή των εν λόγω αξόνων δράσης;

Σύμφωνα με την ομάδα εργασίας, θα πρέπει να προγραμματιστεί η μεγαλύτερη ένταξη των ελεύθερων επαγγελμάτων στις εργασίες της Επιτροπής. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να το επιτύχει αυτό;

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή χαρτογραφεί τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα και την κινητικότητα των επαγγελματιών σε όλα τα κράτη μέλη. Με ποιο τρόπο αξιολογεί η Επιτροπή την τρέχουσα κατάσταση;

Ποιες νομοθετικές ή μη νομοθετικές πρωτοβουλίες αναμένονται σε γενικές γραμμές κατά τα επόμενα έτη σε ό,τι αφορά τα ελεύθερα επαγγέλματα;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου