Parlamendi esitatud küsimus - O-000080/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000080/2015

Vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate toetamist käsitleva aruande "Action Lines for Bolstering the Business of Liberal Professions" järelmeetmed

Suuliselt vastatav küsimus O-000080/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Antonio Tajani, Andreas Schwab, fraktsiooni PPE nimel
Evelyne Gebhardt, fraktsiooni S&D nimel
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

Menetlus : 2015/2771(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000080/2015
Esitatud tekstid :
O-000080/2015 (B8-0569/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Vabade elukutsete esindajad pakuvad isiklikke, sõltumatuid ja intellektuaalseid teenuseid, mis eeldavad kõrget kutsekvalifikatsiooni ning teenivad kliendi ja avalikkuse huve. Euroopa Komisjoni hinnangul annavad vabad elukutsed ELi majandusse olulise panuse. Vabad elukutsed toovad ühiskonnale kasu, teenides avalikkuse huve aladel nagu tervishoid, õigus ja turvalisus. Nad soodustavad innovatsiooni ja töökohtade loomist ning aitavad seetõttu taastuda paljudes liikmesriikides valitsevast majandus- ja sotsiaalsest kriisist. Vabasid elukutseid reguleeriv ELi tasandi õigusraamistik, mis hõlmab kutsekvalifikatsioonide direktiivi 2013/55/EL ja teenuste direktiivi 2006/123/EÜ, võtab arvesse vastava valdkonna kutse-eeskirju ja kutseühingute poolt riigi tasandil teostatavat järelevalvet. Komisjon on viimastel aastatel täielikult tunnustanud vabade elukutsete ettevõtluspotentsiaali. Samamoodi on ka parlament alati rõhutanud ja tunnustanud vabade elukutsete suurt tähtsust.

2014. aastal asutati tegevuskava „Ettevõtlus 2020” raames töörühm nimega „Bolstering the Business of Liberal Professions” (vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate tegevuse toetamine), et hinnata vabasid elukutseid esindavate ettevõtjate erivajadusi, nagu lihtsustamine, rahvusvahelistumine ja juurdepääs rahastamisvõimalustele. Vabade elukutsete 9. aprilli 2014. aasta konverentsil esitas töörühm järgmised tegevussuunad: 1) ettevõtlusharidus ja -koolitus; 2) juurdepääs turgudele; 3) juurdepääs rahastamisvõimalustele; 4) regulatiivkoormuse vähendamine; 5) Euroopa tasandil esindatuse ja kaasatuse tugevdamine.

Kas komisjon selgitaks eelöeldut arvesse võttes, millised on edasised sammud seoses töörühma tegevuse ja esitatud tegevussuundadega? Kas nende tegevussuundade rakendamiseks on olemas tegevuskava?

Töörühma hinnangul tuleks kavandada vabade elukutsete esindajate ulatuslikumat kaasamist komisjoni töösse. Kuidas kavatseb komisjon seda saavutada?

Samal ajal kaardistab komisjon reguleeritud kutsealade ja kutsetöötajate liikuvust liikmesriikides. Kuidas hindab komisjon hetkeolukorda?

Milliseid seadusandlikke või muid algatusi on lähiaastatel vabade elukutsete vallas üldisemalt oodata?