Parlamento klausimas - O-000080/2015Parlamento klausimas
O-000080/2015

Reakcija į Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo veiklos kryptis

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000080/2015
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Antonio Tajani, Andreas Schwab, PPE frakcijos vardu
Evelyne Gebhardt, S&D frakcijos vardu
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

Procedūra : 2015/2771(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000080/2015
Pateikti tekstai :
O-000080/2015 (B8-0569/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Laisvosioms profesijoms būdinga tai, kad jų atstovai teikia asmenines nepriklausomas intelektines paslaugas, be to, jie turi būti aukštos profesinės kvalifikacijos, kad galėtų veikti kliento ir visuomenės interesais. Komisijos nuomone, laisvosios profesijos svariai prisideda prie ES ekonomikos. Jos naudingos visuomenei, nes tenkina viešąjį interesą sveikatos, teisingumo, saugumo bei panašiose srityse ir yra inovacijų ir darbo vietų kūrimo varomoji jėga, taigi ir svarbi priemonė, kuria skatinamas atsigavimas po ekonominių ir socialinių krizių, kurias šiuo metu patiria daugelis valstybių narių. Europos teisės aktų, turinčių įtakos laisvosioms profesijoms, sistemai taikomas specialus profesinis reglamentavimas ir nacionalinio lygmens profesinių įstaigų priežiūra, ji apima Direktyvą 2013/55/ES dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo ir Direktyvą 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje. Komisija pastaraisiais metais be išlygų pripažino laisvųjų profesijų atstovų verslumo potencialą. Europos Parlamentas taip pat visada pabrėžia ir pripažįsta, kad jie itin svarbūs.

2014 m. pagal veiksmų planą „Verslumas 2020“ buvo sukurta Laisvųjų profesijų verslo stiprinimo darbo grupė, kurios paskirtis – įvertinti specifinius laisvųjų profesijų verslininkų poreikius, pavyzdžiui, susijusius su supaprastinimu, internacionalizavimu ir galimybe gauti finansavimą. 2014 m. balandžio 9 d. konferencijoje laisvųjų profesijų klausimu darbo grupė pristatė savo veiklos kryptis, t. y.: 1) verslumo ugdymas ir mokymas; 2) galimybės patekti į rinkas; 3) galimybės gauti finansavimą; 4) reguliavimo naštos mažinimas ir 5) Europos lygmens atstovavimo ir dalyvavimo stiprinimas.

Atsižvelgiant į tai, ar Komisija galėtų paaiškinti, kokie bus tolesni veiksmai, susiję su darbo grupės veikla ir pristatytomis veiklos kryptimis? Ar yra parengtas veiksmų planas, skirtas šioms veiklos kryptims įgyvendinti?

Darbo grupės nuomone, derėtų planuoti aktyvesnį laisvųjų profesijų atstovų dalyvavimą Komisijos darbe. Kaip Europos Komisija ketina to pasiekti?

Tuo pat metu Komisija nagrinėja reglamentuojamąsias profesijas ir specialistų judumą valstybėse narėse. Kaip Komisija vertina dabartinę situaciją?

Kokių teisėkūros arba ne teisėkūros iniciatyvų dėl laisvųjų profesijų apskritai galima tikėtis artimiausiais metais?