Parlamenta jautājums - O-000080/2015Parlamenta jautājums
O-000080/2015

Turpmākā rīcība saistībā ar darbības virzieniem brīvo profesiju stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000080/2015
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Antonio Tajani, Andreas Schwab, PPE grupas vārdā
Evelyne Gebhardt, S&D grupas vārdā
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

Procedūra : 2015/2771(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000080/2015
Iesniegtie teksti :
O-000080/2015 (B8-0569/2015)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Brīvajām profesijām raksturīgs tas, ka tās nodrošina individuālus, neatkarīgus un intelektuālus pakalpojumus un tām vajadzīga augsta līmeņa profesionālā kvalifikācija, lai kalpotu klienta un sabiedrības interesēm. Saskaņā ar Komisiju brīvās profesijas sniedz būtisku ieguldījumu ES ekonomikā. Sabiedrība no tām gūst labumu tādās jomās kā veselības aprūpe, tieslietas un drošība, un tās stimulē inovāciju un darbvietu izveidi un līdz ar to ir svarīgs instruments, ar kuru sekmēt atkopšanos no ekonomiskās un sociālās krīzes, kas skar daudzas dalībvalstis. Eiropas tiesiskajam regulējumam, kas attiecas uz brīvajām profesijām un ietver Profesionālo kvalifikāciju direktīvu 2013/55/ES un Pakalpojumu direktīvu 2006/123/EK, piemēro īpašu profesionālās darbības regulējumu un valstu profesionālās darbības struktūru pārraudzību. Komisija pēdējos gados ir pilnībā atzinusi brīvo profesiju uzņēmējdarbības potenciālu. Līdzīgā kārtā Parlaments ir vienmēr uzsvēris un atzinis šo profesiju lielo nozīmi.

2014. gadā, īstenojot Rīcības plānu uzņēmējdarbības jomā 2020. gadam, nolūkā novērtēt brīvo profesiju uzņēmēju īpašās vajadzības, piemēram, vienkāršošanu, internacionalizāciju un finansējuma pieejamību, tika izveidota darba grupa „Brīvo profesiju stiprināšana uzņēmējdarbības jomā”. Brīvo profesiju konferencē 2014. gada 9. aprīli darba grupa nāca klajā ar šādiem darbības virzieniem: 1) uzņēmējdarbības izglītība un apmācība; 2) piekļuve tirgiem; 3) finansējuma pieejamība; 4) regulatīvā sloga mazināšana un 5) pārstāvības un līdzdalības nostiprināšana Eiropas līmenī.

Ņemot to vērā, vai Komisija var izklāstīt, kāda būs turpmākā rīcība saistībā ar darba grupas veikumu un ierosinātajiem darbības virzieniem? Vai pastāv ceļvedis šo darbības virzienu īstenošanai?

Saskaņā ar darba grupu būtu jāparedz pamatīgāka brīvo profesiju integrācija Komisijas darbā. Kā Komisija ir iecerējusi to panākt?

Vienlaikus Komisija gatavo pārskatu par reglamentēto profesiju un profesionāļu mobilitāti visās dalībvalstīs. Kā Komisija vērtē pašreizējo situāciju?

Kādas leģislatīvas vai neleģislatīvas iniciatīvas, kas attiektos uz brīvajām profesijām kopumā, ir gaidāmas nākamajos gados?