Parlementaire vraag - O-000080/2015Parlementaire vraag
O-000080/2015

Follow-up van de actiepunten ter ondersteuning van vrije beroepen

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000080/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Antonio Tajani, Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie
Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie
Dita Charanzová, Reinhard Bütikofer

Procedure : 2015/2771(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000080/2015
Ingediende teksten :
O-000080/2015 (B8-0569/2015)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Vrije beroepen worden gekenmerkt door het feit dat zij voorzien in persoonlijke, onafhankelijke en intellectuele diensten en dat zij hoogwaardige beroepskwalificaties vereisen die in dienst staan van de belangen van de cliënt en het publieke belang. Volgens de Commissie leveren vrije beroepen een aanzienlijke bijdrage aan de economie van de EU. Zij leveren een bijdrage aan de samenleving door het publieke belang te dienen op gebieden als gezondheid, justitie en veiligheid. Bovendien zijn zij een drijfveer voor innovatie en banen en vormen zij aldus een belangrijk instrument om het herstel te bevorderen na de economische en sociale crises waar vele lidstaten mee kampen. Het Europese wetgevingskader dat betrekking heeft op vrije beroepen is onderworpen aan beroepsregulering en toezicht door professionele organen op nationaal niveau, en omvat Richtlijn 2013/55/EU betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de dienstenrichtlijn (Richtlijn 2006/123/EG). De Commissie heeft het ondernemerspotentieel van vrije beroepen de afgelopen jaren volledig erkend. Evenzo heeft het Parlement het grote belang van vrije beroepen altijd benadrukt en erkend.

In 2014 werd, in het kader van het Actieplan ondernemerschap 2020, een werkgroep vrije beroepen opgericht met als doel de specifieke behoeften van ondernemers in vrije beroepen in kaart te brengen, zoals vereenvoudiging, internationalisering en toegang tot financiering. Tijdens de conferentie over vrije beroepen die op 9 april 2014 plaatsvond, heeft deze werkgroep haar actiepunten gepresenteerd: 1) onderwijs en opleiding op het gebied van ondernemerschap; 2) markttoegang; 3) toegang tot financiering; 4) vermindering van de administratieve lasten en 5) vergroting van de vertegenwoordiging en participatie op Europees niveau.

Kan de Commissie gezien het bovenstaande uitleggen wat de volgende stappen zijn ten aanzien van de activiteiten van de werkgroep en de gepresenteerde actiepunten? Is er een stappenplan voor de tenuitvoerlegging van deze actiepunten?

Volgens de werkgroep moet de Commissie ernaar streven vrije beroepen beter te integreren in haar werkzaamheden. Hoe is de Commissie voornemens dit te bereiken?

Tegelijkertijd is de Commissie bezig een inventarisatie te maken van gereglementeerde beroepen en de mobiliteit van beoefenaars van vrije beroepen binnen de EU. Hoe beoordeelt de Commissie de huidige situatie?

Welke initiatieven van wetgevende of niet-wetgevende aard met betrekking tot vrije beroepen in het algemeen kunnen de komende jaren worden verwacht?