Postup : 2015/2740(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000088/2015

Predkladané texty :

O-000088/2015 (B8-0755/2015)

Rozpravy :

PV 05/10/2015 - 12
CRE 05/10/2015 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 28k
16. júla 2015
O-000088/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000088/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Cecilia Wikström, v mene Výboru pre petície

 Vec: Právne predpisy v oblasti hypotekárnych úverov a rizikové finančné nástroje v EÚ: prípad Španielska
 Odpoveď v pléne 

Legislatíva a postupy v hypotekárnom bankovníctve v EÚ sú veľmi odlišné, čo má za následok rôznu úroveň ochrany spotrebiteľa a odlišné podmienky splácania hypotekárneho úveru v rôznych členských štátoch. Mnohé petície, ktoré odsudzujú porušovanie základných práv a európskych právnych predpisov, svedčia o tom, že spotrebitelia, ktorí sú bez ochrany, narážajú na značné prekážky pri získavaní presných informácií, ktoré majú kľúčový význam pri prijímaní zásadných rozhodnutí, a zároveň poukazujú na tisíce tragických prípadov občanov, ktorí prišli o domov a všetky životné úspory alebo ich časť. Vnútroštátne a európske súdy zistili v odvetví hypotekárnych úverov v Španielsku celý rad zavádzajúcich klauzúl a praktík. Smernica 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách by mala slúžiť na predchádzanie takýmto podvodným transakcií. Občianska spoločnosť v Španielsku protestuje proti stovkám tisícov príkazov na vysťahovanie, nepatričným podmienkam zmlúv o hypotekárnych úveroch a nedostatočnej ochrane dlžníkov. Následky krízy zhoršili situáciu vysťahovaných rodín, pričom tieto rodiny stále splácajú svoje hypotéky. Okrem toho sa podľa odhadov viac ako 700 000 španielskych občanov stalo obeťami finančných podvodov, keď im banky, v ktorých mali úspory, predali rizikové finančné nástroje. Spotrebitelia neboli náležite informovaní o rozsahu rizík spojených s ponúkanými investíciami a banky neuskutočnili testy vhodnosti, na základe ktorých by zistili, či ich klienti majú dostatočné vedomosti na to, aby pochopili finančné riziká, ktoré podstupujú.

1. Má Komisia informácie o akomkoľvek účinnom vykonávaní nových opatrení, ktoré prijala španielska vláda s cieľom predchádzať takýmto nečestným praktikám? Ak áno, aký je jej názor na tieto opatrenia so zreteľom na závažné obavy, ktoré nedávno vyjadril generálny prokurátor Szpunar v súvislosti s ich zákonnosťou?

2. Ako presne Komisia monitoruje presadzovanie rozsudku Súdneho dvora EÚ zo 14. marca 2013 vo veci Aziz C-415/11 týkajúcej sa porušenia smernice 93/13/EHS?

3. Ako Komisia hodnotí španielsky mechanizmus rozhodcovského konania, ktorý bol zavedený v záujme občanov, ktorí sa stali obeťami finančných podvodov, so zreteľom na to, že mnohí z nich takéto riešenie odmietajú?

4. Myslí si Komisia, že smernica o úverových zmluvách týkajúcich sa obytných nehnuteľností (CARRP), prepracovaná smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (MiFID) a nariadenie o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení (PRIIPS) dostatočne riešia túto otázku? Ak nie, môže uviesť, aké ďalšie opatrenia sú potrebné na úrovni EÚ, ako je napríklad zavedenie zásady datio in solutum?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia