Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000091/2015

Indgivne tekster :

O-000091/2015 (B8-0752/2015)

Forhandlinger :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 26k
16. juli 2015
O-000091/2015
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000091/2015
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Thomas Händel, for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

 Om: Usikre ansættelsesforhold
 Besvarelse på plenarmøde 

Europa-Parlamentet har opfordret til, at EU støtter medlemsstaterne i at gennemføre de nødvendige strukturelle reformer ved at øge arbejdsmarkedets fleksibilitet og etablere forhold, som fremmer erhvervslivets muligheder for at skabe beskæftigelse. I sin publikation "EU Employment and Social Situation Quarterly Review" (EU's beskæftigelsesmæssige og sociale situation, kvartalsrapport) fra marts 2015 erkendte Kommissionen, at stigningen i antallet af faste fultidskontrakter havde overgået stigningen i midlertidig beskæftigelse og deltidsbeskæftigelse for tredje kvartal i træk. Imidlertid erkendte den også, at der fortsat findes fattigdom blandt erhvervsaktive. For 50 % af alle jobsøgende vil det, at de sikres en ansættelse, ikke være tilstrækkeligt til at løfte dem ud af fattigdom, og det vil heller ikke øge produktiviteten.

1. Kunne Kommissionen give et mere detaljeret overblik over den nuværende situation og de nuværende tendenser med hensyn til de former for usikre ansættelsesforhold, som kan opstå på grund af forskellige former for ansættelseskontrakter?

2. I hvilken grad har medlemsstaterne gennemført EU's arbejdsdirektiver vedrørende denne specifikke problemstilling (direktiv 97/81/EF om rammeaftalen vedrørende deltidsarbejde, 99/70/EF om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse og 2008/104/EF om vikararbejde)?

3. Hvilke nye foranstaltninger og politikker forestiller Kommissionen sig med henblik på at bekæmpe usikre ansættelsesforhold, såsom ansættelse uden timetal, proforma-selvstændighed, arbejde i underentreprise og udliciteret arbejde samt sort, uformelt og ulovligt arbejde, og hvilke sektorer og arbejdstagerkategorier er de hårdest ramte?

4. Idet der tages hensyn til nærhedsprincippet, hvordan agter Kommissionen da at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne for at nå beskæftigelsesmålene i Europa 2020-strategien (artikel 156 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde)? Hvilken rolle kunne erhvervslivet og arbejdsmarkedets partner udfylde, på EU-niveau såvel som på nationalt niveau, på dette område?

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik