Menetlus : 2015/2708(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000091/2015

Esitatud tekstid :

O-000091/2015 (B8-0752/2015)

Arutelud :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 100kWORD 24k
16. juuli 2015
O-000091/2015
Suuliselt vastatav küsimus O-000091/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Thomas Händel, Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni nimel

 Teema: Ebakindlad töösuhted
 Vastus täiskogul 

Euroopa Parlament on nõudnud, et EL toetaks liikmesriike vajalike struktuurireformide läbiviimisel, et suurendada tööturu paindlikkust ja kehtestada ettevõtjatele töökohtade loomise tingimused. 2015. aasta märtsis esitatud ELi tööhõive ja sotsiaalse olukorra kvartaliülevaates tunnistas Euroopa Komisjon, et alaliste ja täistööajaga töölepingute arvu suurenemine on kolmandat kvartalit järjest ületanud ajutiste ja osalise tööajaga töölepingute arvu suurenemist. Sellele vaatamata tunnistas komisjon jätkuvat palgavaesust. 50% jaoks kõikidest tööotsijatest ei ole tööhõive tagamine piisav, et neid vaesusest välja aidata, ega suurenda ka tööviljakust.

1. Kas komisjon annaks täpsema ülevaate hetkeolukorrast ja arengusuundadest seoses eri töölepingutest tulenevate ebakindlate töösuhete vormidega?

2. Millises ulatuses on liikmesriigid rakendanud kõnealuse probleemiga seonduvaid ELi tööjõualaseid direktiive (direktiiv 97/81/EÜ osalise tööaja kohta, direktiiv 99/70/EÜ tähtajalise töö kohta ja direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta)?

3. Milliseid uusi meetmeid ja poliitikakäsitlusi – kui üldse – on komisjonil kavas ebakindlate töösuhete, näiteks tööajata lepingute, fiktiivse (võltsi) tegutsemise füüsilisest isikust ettevõtjana, alltöövõtu ja allhangete korras töötamise ning deklareerimata, mitteametliku või ebareeglipärase töötamise vastu võitlemiseks rakendada ning milliseid sektoreid ja töötajate kategooriaid see mõjutab kõige rohkem?

4. Kuidas ergutab komisjon, võttes arvesse subsidiaarsuse põhimõtet, liikmesriikidevahelist koostööd, et saavutada strateegia „Euroopa 2020” tööhõivealased eesmärgid (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 156)? Milline võiks olla selles vallas ettevõtjate ja tööturu osapoolte ülesanne nii ELi kui ka riiklikul tasandil?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika