Postup : 2015/2708(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000091/2015

Predkladané texty :

O-000091/2015 (B8-0752/2015)

Rozpravy :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 108kWORD 27k
16. júla 2015
O-000091/2015
Otázka na ústne zodpovedanie O-000091/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Thomas Händel, v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci

 Vec: Neisté pracovné miesta
 Odpoveď v pléne 

Európsky parlament vyzval na podporu členských štátov zo strany EÚ pri vykonávaní potrebných štrukturálnych reforiem, na zvýšenie flexibilnosti pracovného trhu a nastolenie podmienok pre tvorbu pracovných miest zo strany podnikov. Vo svojej Štvrťročnej správe o stave zamestnanosti a sociálnej situácii v EÚ z marca 2015 Komisia uznala, že nárast počtu trvalých zmlúv a zmlúv na plný úväzok prevýšil nárast v oblasti dočasného zamestnania a zamestnania na čiastočný úväzok za tretí po sebe idúci štvrťrok. Uznala však aj to, že chudoba zamestnaných pretrváva. Pre 50 % všetkých uchádzačov o zamestnanie zabezpečenie zamestnania nestačí na to, aby sa vymanili z chudoby a nezvyšuje to ani produktivitu.

1. Mohla by Komisia poskytnúť podrobnejší prehľad o súčasnej situácii a trendoch v oblasti neistých pracovných miest, ktoré by mohli byť dôsledkom rôznych pracovných zmlúv?

2. Do akej miery sa v členských štátoch EÚ vykonávajú pracovnoprávne smernice súvisiace s touto konkrétnou problematikou (smernice 97/81/ES o práci na čiastočný úväzok, 99/70/ES o pracovných zmluvách na dobu určitú a 2008/104/ES o dočasnej agentúrnej práci)?

3. Aké prípadné nové opatrenia a politiky plánuje Komisia s cieľom bojovať proti neistým pracovným miestam, napr. zmluvám bez udania pracovného času, zdanlivej (falošnej) samostatnej zárobkovej činnosti, subdodávateľskej práci a nelegálnej, neformálnej a nezákonnej práci, a ktoré sektory a kategórie pracovníkov sú najviac postihnuté?

4. Berúc do úvahy zásadu subsidiarity, akým spôsobom bude Komisia podnecovať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti (článok 156 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)? Aká by mala byť úloha podnikov a sociálnych partnerov na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni v tejto oblasti?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia