Förfarande : 2015/2708(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000091/2015

Ingivna texter :

O-000091/2015 (B8-0752/2015)

Debatter :

PV 09/09/2015 - 17
CRE 09/09/2015 - 17

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 51kWORD 24k
16 juli 2015
O-000091/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000091/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Thomas Händel, för utskottet för sysselsättning och sociala frågor

 Angående: Osäkra anställningar
 Svar i kammaren 

Europaparlamentet har uppmanat EU att stödja medlemsstaterna i arbetet med att genomföra de strukturreformer som krävs, öka flexibiliteten på arbetsmarknaden och skapa förutsättningar för företag att generera sysselsättning. I sin EU Employment and Social Situation, Quarterly Review från mars 2015 uppgav kommissionen att ökningen av fasta anställningar och heltidsanställningar hade överstigit ökningen av tillfälliga anställningar och deltidsanställningar för tredje kvartalet i rad. Den konstaterade dock även att fattigdomen bland förvärvsarbetande kvarstår. För 50 % av alla arbetssökande räcker det inte att få anställning för att ta sig ur fattigdom, och inte heller ökar det produktiviteten.

1. Kan kommissionen ge en mer detaljerad överblick av nuläget för och tendenserna vad gäller osäkra anställningsformer som kan uppstå genom olika anställningsavtal?

2. Hur ser genomförandegraden ut i medlemsstaterna för EU:s direktiv om sysselsättning som rör just denna fråga (direktiv 97/81/EG om deltidsarbete, direktiv 99/70/EG om visstidsarbete, direktiv 2008/104/EG om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag)?

3. Vilka nya åtgärder och strategier planerar kommissionen, om de planerar några, för att bekämpa osäkra anställningar, exempelvis arbetsavtal där antalet arbetstimmar ej avtalats, falskt egenföretagande, utlokaliserad och uthyrd arbetskraft samt odeklarerat, informellt och irreguljärt arbete, och vilka sektorer och kategorier arbetstagare är hårdast drabbade?

4. Hur kommer kommissionen, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, att uppmuntra samarbete mellan medlemsstaterna för att uppnå Europa 2020-strategins sysselsättningsmål (artikel 156 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt)? Vilken roll skulle företag och arbetsmarknadens parter kunna ha på EU-nivå och nationell nivå inom detta område?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy