Парламентарен въпрос - O-000100/2015Парламентарен въпрос
O-000100/2015

  По какъв начин целите на предходните програми "Дафне" се преследват в контекста на новата програма "Права, равенство и гражданство"

  Въпрос с искане за устен отговор O-000100/2015
  до Комисията
  Член 128 от Правилника за дейността
  Iratxe García Pérez, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

  Процедура : 2015/2827(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000100/2015
  Внесени текстове :
  O-000100/2015 (B8-1104/2015)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Програмите „Дафне“ изиграха основна роля за борбата с насилието срещу жените в ЕС и са особено успешни както по отношение на популярността им, така и на ефективността на финансираните проекти. Регламент (ЕС) № 1381/2013 изрично посочва, че е от съществено значение наименованието „Дафне“ да се запази по отношение на действията, насочени към предотвратяването и борбата с насилието над деца, младежи и жени в рамките на новата програма относно основни права, равенство и гражданство. Също така различни резолюции на ЕП посочват необходимостта от продължаване на финансовата подкрепа за програмата „Дафне“, както и от запазване на нейния профил, за да могат по-специално организациите за защита на правата на жените в държавите членки да продължат да се борят с насилието срещу жените.

  Въпросът в този контекст е по какъв начин ще се преследват целите на предходните програми „Дафне“ в рамките на новата програма „Права, равенство и гражданство“? Също така е необходима по-голяма яснота относно размера на финансирането, което ще бъде изразходвано за цели в областта на равенството между половете, по-специално във връзка с конкретната цел за предотвратяване и борба с всички форми на насилие. Как се разпределят/изразходват сумите за различните целеви групи, по-специално по отношение на жените и момичетата? Какви действия предприема Комисията, за да се гарантира видимостта на свързаните с „Дафне“ цели и да се повиши осведомеността относно възможностите за финансиране по новата програма, като се вземе предвид искането за запазване на профила на предходната програма „Дафне“?

  Според последния доклад от 2014 г. относно напредъка в областта на равенството през 2014 г. Комисията е отпуснала 9 милиона евро за транснационални граждански проекти за борба с насилието срещу жените и момичетата посредством новата програма „Права, равенство и гражданство“. Как Комисията възнамерява да гарантира прозрачна информация относно избраните за финансиране действия, за да се даде възможност за осъществяване на подходящ контрол на изпълнението на конкретната цел за предотвратяване и борба с насилието?

  Насърчаването на равенството между жените и мъжете и напредъкът в областта на равенството между половете са също признати като конкретна цел в горепосочената програма „Права, равенство и гражданство“. В този контекст са уместни същите въпроси относно яснотата и прозрачността по отношение на конкретните суми, които да бъдат изразходвани, и действията, които трябва да бъдат финансирани, за да се постигне тази цел.