Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000100/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000100/2015

  Με ποιον τρόπο επιδιώκονται οι στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000100/2015
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 128 του Κανονισμού
  Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

  Διαδικασία : 2015/2827(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000100/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000100/2015 (B8-1104/2015)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Τα προγράμματα Daphne έχουν διαδραματίσει βασικό ρόλο στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στην ΕΕ και έχουν σημειώσει πραγματική επιτυχία, τόσο από την άποψη της δημοτικότητάς τους όσο και την αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτούμενων έργων. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ 1381/2013 αναφέρει ρητά ότι είναι σημαντικό το όνομα Daphne να διατηρηθεί σε σχέση με δράσεις που στοχεύουν στην πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας σε βάρος παιδιών, νέων και γυναικών στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα θεμελιώδη δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια. Επίσης, διάφορα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρονται στην ανάγκη για συνεχή χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος Daphne και για τη διατήρηση του προφίλ του προκειμένου να συνεχίσει να παρέχει τη δυνατότητα σε οργανώσεις δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως, στα κράτη μέλη, για καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

  Στο πλαίσιο αυτό, το ερώτημα είναι πώς οι στόχοι των προηγούμενων προγραμμάτων Daphne θα συνεχιστούν στο πλαίσιο του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια; Απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια και για το ποσό της χρηματοδότησης που θα διατεθεί για τους στόχους της ισότητας των φύλων, ιδίως όσον αφορά τον ειδικό στόχο της πρόληψης και της καταπολέμησης όλων των μορφών βίας. Με ποιο τρόπο διατέθηκαν / δαπανήθηκαν τα ποσά για τις διάφορες ομάδες-στόχους, ιδίως όσον αφορά τις γυναίκες και τα κορίτσια; Ποια μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή προκειμένου να εξασφαλιστεί η προβολή των συναφών στόχων των προγραμμάτων Daphne και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις δυνατότητες χρηματοδότησης στο πλαίσιο του νέου προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα αυτό για τη διατήρηση του προφίλ του πρώην προγράμματος Daphne;

  Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου σχετικά με την ισότητα το 2014, η Επιτροπή χρηματοδότησε διακρατικά σχέδια σε επίπεδο βάσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, μέσω του νέου προγράμματος για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια, με ποσό 9 εκατ. ευρώ το 2014. Πώς προτίθεται η Επιτροπή να διασφαλίσει διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο ορθός έλεγχος της υλοποίησης του ειδικού στόχου της πρόληψης και καταπολέμησης της βίας;

  Ως ειδικός στόχος στο προαναφερθέν πρόγραμμα για τα δικαιώματα, την ισότητα και την ιθαγένεια αναγνωρίζεται επίσης και η προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και η προαγωγή του ζητήματος της ισότητας των φύλων. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται επίσης τα ίδια ερωτήματα σχετικά με τη σαφήνεια και τη διαφάνεια όσον αφορά τα ειδικά ποσά που πρέπει να δαπανηθούν και τις δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν για την επίτευξη του στόχου αυτού.