Parlamendi esitatud küsimus - O-000100/2015Parlamendi esitatud küsimus
O-000100/2015

Kuidas jätkatakse varasemate Daphne programmide eesmärkide täitmist uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu?

Suuliselt vastatav küsimus O-000100/2015
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Iratxe García Pérez, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

Menetlus : 2015/2827(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000100/2015
Esitatud tekstid :
O-000100/2015 (B8-1104/2015)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Daphne programmidel oli põhjapanev osa ELi võitluses naistevastase vägivalla vastu ning need programmid olid tõeliselt edukad, kuna nende kaudu rahastatud projektid olid populaarsused ja tulemuslikud. Määruses (EL) nr 1381/2013 on eraldi mainitud, et ka uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi raames on laste, noorte ja naiste vastase vägivalla ärahoidmise ja tõrjumise meetmete puhul oluline säilitada Daphne nimi. Ka mitmes Euroopa Parlamendi resolutsioonis mainitakse Daphne programmi rahalise toetamise jätkamise ja Daphne profiili säilitamise vajadust, et võimaldada eelkõige liikmeriikide naisõigusorganisatsioonidel jätkata võitlust naistevastase vägivalla vastu.

Sellega seoses on kohane küsida, kuidas jätkatakse varasemate Daphne programmide eesmärkide täitmist uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu? Täpsustamist nõuab ka soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide, eelkõige igasuguse vägivalla ärahoidmise ja selle vastu võitlemise eesmärgi täitmiseks eraldatavate vahendite maht. Kuidas neid vahendeid jaotatakse ja kasutatakse eri sihtrühmade, eelkõige naiste ja tütarlaste tarbeks? Milliseid meetmeid rakendab komisjon Daphnega seotud eesmärkide nähtavuse tagamiseks ja uue programmi raames avanevate rahastamisvõimaluste laiemaks tutvustamiseks, võttes arvesse soovi säilitada varasema Daphne programmi profiil?

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse valdkonnas 2014. aastal tehtud edusamme käsitleva aruande kohaselt rahastas komisjon nimetatud aastal uue õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmi kaudu kokku 9 miljoni euro ulatuses riikidevahelisi kohaliku tasandi projekte, mis olid seotud võitlusega naiste ja tütarlaste vastase vägivalla vastu. Kuidas kavatseb komisjon tagada läbipaistva teabe saamise rahastamiseks välja valitud meetmete kohta, et nõuetekohaselt kontrollida, kuidas nende meetmete rakendamisega järgitakse vägivalla ärahoidmise ja selle vastu võitlemise eesmärki?

Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamist ning soolise aspekti paremat arvessevõtmist nimetatakse eraldi eesmärgina ka ülalnimetatud õiguste, võrdõiguslikkuse ja kodakondsuse programmis. Samad küsimused selguse ja läbipaistvuse kohta on asjakohased ka seoses selle eesmärgi saavutamiseks kasutatavate konkreetsete summade ja rahastatavate meetmetega.