Parlamentná otázka - O-000100/2015Parlamentná otázka
O-000100/2015

Ako prebieha úsilie o dosahovanie cieľov predchádzajúcich programov Daphne v súvislosti s novým programom v oblasti práv, rovnosti a občianstva

Otázka na ústne zodpovedanie O-000100/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iratxe García Pérez, v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť

Postup : 2015/2827(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000100/2015
Predkladané texty :
O-000100/2015 (B8-1104/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Programy Daphne zohrávali rozhodujúcu úlohu v boji proti násiliu páchanému na ženách v Únii a boli skutočným úspechom, pokiaľ ide o ich popularitu, ako aj účinnosť financovaných projektov. V nariadení (EÚ) č. 1381/2013 sa zreteľne uvádza, že je nutné, aby sa zachovalo meno Daphne vo vzťahu k akciám, ktorých cieľom je predchádzanie násiliu páchanému na deťoch, mladých ľuďoch a ženách a boj proti nemu a ktoré sa vykonávajú v rámci nového programu v oblasti základných práv, rovnosti a občianstva. V rôznych uzneseniach Parlamentu sa takisto uvádza nepretržitá potreba finančnej podpory programu Daphne a zachovanie jeho profilu s cieľom umožniť predovšetkým miestnym organizáciám za práva žien, aby naďalej bojovali proti násiliu páchanému na ženách.

V tejto súvislosti otázka znie, ako sa budú dosahovať ciele predchádzajúcich programov Daphne v kontexte nového programu v oblasti práv, rovnosti a občianstva? Takisto je potrebné objasniť otázku, koľko finančných prostriedkov sa použije na ciele v oblasti rodovej rovnosti, predovšetkým so zreteľom na osobitné ciele, ktoré sa týkajú predchádzania všetkým druhom násilia a boja proti nim. Ako sa finančné prostriedky prideľujú/využívajú, pokiaľ ide o rôzne cieľové skupiny, najmä ženy a dievčatá? Aké kroky podniká Komisia na zabezpečenie viditeľnosti cieľov programu Daphne a zvyšovanie informovanosti o možnostiach financovania v rámci nového programu pri zohľadnení požiadavky zachovať jeho profil?

Podľa najnovšej správy o pokroku v oblasti rovnosti v roku 2014 Komisia financovala v roku 2014 nadnárodné masové projekty zamerané na boj proti násiliu páchanému na ženách a dievčatách prostredníctvom nového programu v oblasti práv, rovnosti a občianstva vo výške 9 miliónov EUR. Ako plánuje Komisia zabezpečiť transparentné informácie o zvolených akciách, ktoré budú financované, aby sa umožnila riadna kontrola vykonávania konkrétnych cieľov predchádzania násiliu a boja proti nemu?

Podpora rovnosti medzi ženami a mužmi a pokrok v uplatňovaní rodového hľadiska sa takisto považuje za osobitný cieľ programu v oblasti práv, rovnosti a občianstva. V tejto súvislosti je tu relevantná tá istá otázka o jednoznačnosti a transparentnosti, pokiaľ ide o konkrétne sumy, ktoré majú byť vynaložené a činnosti, ktoré majú byť financované, so zámerom splniť tieto ciele.