Parlamentsfrågor
PDF 191kWORD 26k
21 september 2015
O-000105/2015
Fråga för muntligt besvarande O-000105/2015
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Fredrick Federley, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Jens Rohde, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Marit Paulsen, Pavel Telička, Petras Auštrevičius, Ulrike Müller, Jacqueline Foster, Janusz Wojciechowski, Julie Girling, Mark Demesmaeker, Rikke Karlsson, David Borrelli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Marco Zullo, Rolandas Paksas, Dominique Bilde, Sophie Montel, Adam Szejnfeld, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Elisabeth Köstinger, Emil Radev, Henna Virkkunen, Milan Zver, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Alyn Smith, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Jill Evans, Keith Taylor, Klaus Buchner, Pascal Durand, Peter Eriksson, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Derek Vaughan, Flavio Zanonato, Jens Nilsson, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Momchil Nekov, Neena Gill, Nessa Childers, Olle Ludvigsson, Paul Brannen, Pavel Poc, Richard Howitt, Tibor Szanyi

 Angående: En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020

Kommissionens meddelande om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012–2015 (COM(2012)0006) har välkomnas varmt av Europaparlamentet, eftersom det fastställdes en tydlig färdplan i det för åtgärder på området för EU:s strategi för djurs välbefinnande under de senaste fem åren. Parlamentet gläder sig särskilt åt att många av de synpunkter parlamentet framförde i sin resolution av den 5 maj 2010 införlivades i strategin(1).

Parlamentet uppskattar de framsteg som gjorts hittills och uppmanar kommissionen att se till att de åtgärdspunkter som fortfarande inte uppfyllts genomförs i tid.

Kommer kommissionen att utarbeta en ny strategi för djurskydd och djurs välbefinnande för perioden 2016–2020, så att den kontinuitet och tydlighet kan garanteras i verksamheterna, som är avgörande för att EU:s politik för djurs välbefinnande utvecklas ytterligare i positiv riktning?

Kommer kommissionen, som en avgörande del av den nya strategin för djurs välbefinnande, att utarbeta ett förslag till förenklad europeisk ramlag för djurs välbefinnande, vilket parlamentet efterlyste i sin resolution av den 4 juli 2012 om EU:s strategi för djurskydd och djurs välbefinnande 2012-2015(2)?

(1) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) EUT C 349 E, 29.11.2013, s. 62.

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy