Parlamentní otázka - O-000107/2015Parlamentní otázka
O-000107/2015

Balíček týkající se "inteligentních hranic"

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000107/2015
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Claude Moraes, za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Postup : 2015/2868(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000107/2015
Předložené texty :
O-000107/2015 (B8-0767/2015)
Hlasování :
Přijaté texty :

Komisař Avramopoulos dne 3. prosince 2014 oznámil, že balíček návrhů opatření týkajících se tzv. inteligentních hranic, který Komise předložila v roce 2013, bude stažen a nahrazen novými návrhy, které budou předloženy na konci roku 2015 nebo na počátku roku 2016.

Hodlá Komise předložit jediný legislativní návrh, který by doplňovala změna Schengenského hraničního kodexu, s cílem zohlednit systém (či systémy) na hranicích, nebo hodlá předložit dva oddělené návrhy, které by byly rovněž doplněny změnou Schengenského hraničního kodexu?

Kdy hodlá Komise předložit oznámené revidované návrhy? Předloží s nimi současně také nové hodnocení dopadů?

Domnívá se Komise, že zvažovaný systém vstupu/výstupu a program registrovaných cestujících jsou vhodnou a adekvátní reakcí na stávající a budoucí situaci na vnějších hranicích EU vzhledem k setrvalému nárůstu počtu překročení hranic, a pokud ano, proč?

Považuje Komise zvažovaný systém vstupu/výstupu za vhodný nástroj na snížení počtu osob překračujících povolenou délku pobytu, a pokud ano, proč? Jaký je postoj Komise k přístupu pro účely vymáhání práva? Jaký je postoj Komise k jejich plánovaným účelům?

Mohla by Komise stručně shrnout hlavní oblasti, kterých se mají týkat revidované návrhy, jež hodlá předložit, mj. pokud se jedná o celkovou architekturu systému, biometrické identifikační údaje a období uchovávání údajů? Jaké dopady může mít rozsudek Evropského soudního dvora ohledně uchovávání údajů na návrhy v jejich stávající podobě?

Jaký je postoj Komise ohledně zdokonalení stávajících nástrojů s cílem dosáhnout cílů, které má splnit systém vstupu/výstupu a program registrovaných cestujících, a ohledně interoperability a kompatibility různých IT systémů, které již existují, pokud se jedná o balíček opatření týkajících inteligentních hranic?