Parlementaire vraag - O-000107/2015Parlementaire vraag
O-000107/2015

Slimmegrenzenpakket

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000107/2015
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Claude Moraes, namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Procedure : 2015/2868(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000107/2015
Ingediende teksten :
O-000107/2015 (B8-0767/2015)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Commissaris Avramopoulos heeft op 3 december 2014 aangekondigd dat het pakket voorstellen voor "slimme grenzen" van de Commissie van 2013 zou worden ingetrokken en eind 2015 of begin 2016 zou worden vervangen door nieuwe voorstellen.

Is de Commissie van plan één enkel wetgevingsvoorstel in te dienen dat zal worden aangevuld door een wijziging van de Schengengrenscode om rekening te houden met het systeem of de systemen aan de grens, of zal zij twee afzonderlijke voorstellen indienen die ook zullen worden aangevuld door een wijziging van de Schengengrenscode?

Wanneer is de Commissie van plan de aangekondigde herziene voorstellen in te dienen? Zal er een nieuwe effectbeoordeling bij de nieuwe voorstellen worden gevoegd?

Beschouwt de Commissie het geplande inreis-uitreissysteem en het programma voor geregistreerde reizigers als passende en/of adequate antwoorden op de huidige en toekomstige situatie aan de buitengrenzen van de EU, gezien het feit dat het aantal grensoverschrijdingen steeds verder toeneemt, en zo ja, waarom?

Beschouwt de Commissie het geplande inreis-uitreissysteem als een passend instrument voor het verminderen van het aantal zogenaamde 'overstayers' (personen die de hun toegestane verblijfsduur overschrijden), en zo ja, waarom?

Wat is het standpunt van de Commissie over de toegang tot het systeem voor rechtshandhavingsdoeleinden? Wat is het standpunt van de Commissie over de voorgenomen doelen ervan?

Kan de Commissie haar voornaamste ideeën samenvatten voor de herziene voorstellen die zij wenst voor te leggen, met inbegrip van de architectuur, biometrische kenmerken en bewaringstermijnen voor de gegevens? In welke mate kan het arrest van het Europees Hof van Justitie over het bewaren van gegevens van invloed zijn op de voorstellen zoals we die nu kennen?

Hoe staat de Commissie tegenover het verbeteren van de bestaande instrumenten om de doelstellingen van het inreis-uitreissysteem en het programma voor geregistreerde reizigers te verwezenlijken, en tegenover de interoperabiliteit en verenigbaarheid van de verschillende bestaande IT-systemen met het slimmegrenzenpakket?