Parlamentná otázka - O-000107/2015Parlamentná otázka
O-000107/2015

Balík predpisov o inteligentných hraniciach

Otázka na ústne zodpovedanie O-000107/2015
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Claude Moraes, v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Postup : 2015/2868(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000107/2015
Predkladané texty :
O-000107/2015 (B8-0767/2015)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Komisár Avramopoulos 3. decembra 2014 vyhlásil, že návrhy k balíku predpisov o inteligentných hraniciach, ktoré predložila Komisia 2013, budú stiahnuté a nahradené novými návrhmi koncom roka 2015 alebo začiatkom roka 2016.

Má Komisia v úmysle predložiť jediný legislatívny návrh, ktorý by bol doplnený o zmenu Kódexu schengenských hraníc a zohľadňoval by systém (-y) na hranici, alebo predloží dva samostatné návrhy, ktoré by tiež boli doplnené o zmenu Kódexu schengenských hraníc?

Kedy Komisia plánuje predložiť ohlásené revidované návrhy? Bude ich súčasťou nové posúdenie vplyvu?

Považuje Komisia plánovaný systém vstup/výstup a program registrovaných cestujúcich za vhodnú a primeranú odpoveď na súčasnú a budúcu situáciu na vonkajšej hranici EÚ, vzhľadom na neustále sa zvyšujúci počet prekročení hranice, a ak áno, prečo?

Považuje Komisia plánovaný systém vstup/výstup za vhodný nástroj na zníženie počtu osôb, ktoré prekračujú povolenú dĺžku pobytu, a ak áno, prečo?

Aký je názor Komisie, pokiaľ ide o prístup na účely presadzovania práva? Aký má Komisia názor na ich zamýšľané účely?

Mohla by Komisia načrtnúť svoje hlavné myšlienky v súvislosti s revidovanými návrhmi, ktoré má v úmysle navrhnúť, a to aj pokiaľ ide o štruktúru, biometrické identifikátory a dobu uchovávania údajov? Do akej miery môže rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o uchovávaní údajov ovplyvniť tieto návrhy?

Aký má Komisia názor na modernizáciu existujúcich nástrojov na dosiahnutie plánovaných cieľov systému vstup/výstup a programu registrovaných cestujúcich a na interoperabilitu a kompatibilitu rôznych systémov informačných technológií, ktoré už existujú v súvislosti s balíkom predpisov o inteligentných hraniciach?