Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000108/2015Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000108/2015

Η προστασία του Εθνικού Πάρκου Virunga στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000108/2015
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Linda McAvan, εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

Διαδικασία : 2015/2728(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000108/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000108/2015 (B8-1111/2015)
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το Εθνικό Πάρκο Virunga (VNP) είναι το μεγαλύτερης βιοποικιλότητας πάρκο στην Αφρική. Αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ενδιαίτημα πολλών εμβληματικών ζώων (γοριλλών, οκάπι, ελεφάντων, κλπ.). Ωστόσο, έχει γίνει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο όσον αφορά τη διατήρηση της άγριας πανίδας. Το πάρκο μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία λόγω της έρευνας για πετρέλαιο και της εκμετάλλευσης αυτού, καθώς και λόγω άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. Στο VNP έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα εξόρυξης πετρελαίου κατά παράβαση διεθνών συμβάσεων στις οποίες η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) είναι συμβαλλόμενο μέρος. Οι συγκρούσεις με ένοπλους αντάρτες, ιδίως με τις Δημοκρατικές δυνάμεις για την απελευθέρωση της Ρουάντα (FDLR) και τις πολιτοφυλακές Μάι-Μάι, έχουν οδηγήσει σε σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλή βία.

1. Η ΕΕ βρίσκεται στη μοναδική θέση να συντονίζει μια διπλωματική απάντηση από τα κράτη μέλη της και από άλλους εν δυνάμει χορηγούς. Ποιες πρωτοβουλίες σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για να πείσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να αποκηρύξει την έρευνα για πετρέλαιο και την εκμετάλλευση αυτού στο πάρκο και σε άλλα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς;

2. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η Επιτροπή για να βοηθήσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ στην αντιμετώπιση των ένοπλων συγκρούσεων και στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικοδόμησης της ειρήνης στο VNP και στη γύρω περιοχή; Ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Επιτροπή ώστε να βοηθήσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ να διερευνήσει πράξεις βίας εναντίον υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φυλάκων του πάρκου (μεταξύ άλλων του Διοικητή του Πάρκου που πυροβολήθηκε από τρεις ένοπλους άνδρες το 2014);

3. Ποιους νομικούς μηχανισμούς σκοπεύει να θέσει σε ισχύ η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και ότι οι ξένοι επενδυτές συμμορφώνονται με τις κατευθυντήριες αρχές του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα;

4. Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή για να διατηρήσει την ακεραιότητα του πάρκου και να βοηθήσει την κυβέρνηση της ΛΔΚ στην ανάπτυξη βιώσιμης ενέργειας και οικονομικών εναλλακτικών λύσεων για την εξορυκτική βιομηχανία; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να αναλάβει προκειμένου να βοηθήσει τις αρχές της ΛΔΚ στην καταπολέμηση της διαφθοράς και τη βελτίωση της διακυβέρνησης;

5. Η Επιτροπή χρηματοδοτεί μια Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) για τις έρευνες για πετρέλαιο / εκμετάλλευση στην περιοχή του Nοrth Albertine Rift, που περιλαμβάνει το VNP. Ποια μέτρα σκοπεύει να λάβει η ΕΕ για να καταστήσει την ΣΠΕ ένα πραγματικό εργαλείο λήψης αποφάσεων;