Процедура : 2015/2754(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000109/2015

Внесени текстове :

O-000109/2015 (B8-0762/2015)

Разисквания :

PV 07/10/2015 - 19
CRE 07/10/2015 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 185kWORD 30k
23 септември 2015 г.
O-000109/2015
Въпрос с искане за устен отговор O-000109/2015
Съвета
Член 128 от Правилника за дейността
Linda McAvan, от името на Комисия по развитие

 Относно: Подновяване на Плана за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие (План за действие относно равенството между половете)
 Отговор по време на пленарно заседание 

Планът за действие на ЕС относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството за развитие за периода 2010 – 2015 г. (План за действие относно равенството между половете) изигра съществена роля за активизиране и по-добро координиране на усилията на ЕС и неговите държави членки в областта на равенството между половете и овластяването на жените. При извършването на оценки на Плана за действие относно равенството между половете се констатира, че въпреки че са постигнати редица важни резултати, при прилагането се наблюдават някои слабости. Новият план за действие относно равенството между половете за периода 2016 – 2020 г. е предназначен да отстрани тези недостатъци, за да се предостави солидна основа за действие в трите предложени приоритетни области: осигуряване на физическата и психологическата неприкосновеност на жените и момичетата, насърчаване на икономическите права на жените и укрепване на правото на глас и участието на жените и момичетата.

1. Споделя ли Съветът опасенията, изразени в оценките на настоящия план за действие относно равенството между половете, по отношение на недостатъчното му прилагане, и съответно кои са евентуалните основни пречки и кои са извлечените поуки с оглед на подобряването на прилагането на новия план за действие относно равенството между половете?

2. Съгласен ли е Съветът с избора на приоритетни области в новия план за действие относно равенството между половете и кои според него са най-големите предизвикателства в рамките на тези приоритетни области?

3. Каква е позицията на Съвета относно осигуряването на съгласуваността на външната политика чрез прилагане на Плана за действие относно равенството между половете в рамките на всички външни политики, включително политическите диалози с трети държави и търговията?

4. С оглед на установените недостатъци при прилагането на първия План за действие относно равенството между половете Съветът ще следи ли прилагането на втория План за действие относно равенството между половете от страна на държавите членки и ще приканва ли държавите членки да осигуряват достатъчни човешки и финансови ресурси за тази цел както на територията, така и в посолствата на отделните държави? Кои са най-добрите практики за укрепване на прозрачността и отчетността с цел да се гарантира, че програмите са съобразени с равенството между половете и съдържат мерки, насочени срещу първопричините за неравенството?

5. Съветът ангажира ли се да използва междинния преглед през 2017 г. на Инструмента за сътрудничество за развитие и прегледа на резултатите от 11-ия Европейски фонд за развитие, за да оцени въздействието върху жените и момичетата на финансираните от Инструмента за сътрудничество за развитие и Европейския фонд за развитие програми с оглед на отстраняването на недостатъците при прилагането на Плана за действие относно равенството между половете и постигането на Целите за устойчиво развитие за периода след 2015 г.?

6. Според Съвета до каква степен и по какъв начин Комисията е насърчила взаимното допълване и координацията между своите действия и действията на държавите членки в областта на равенството между половете и овластяването на жените?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност