Parlamentní otázka - O-000109/2015Parlamentní otázka
O-000109/2015

  Obnovení akčního plánu EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000109/2015
  Radě
  článek 128 jednacího řádu
  Linda McAvan, za Výbor pro rozvoj

  Postup : 2015/2754(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000109/2015
  Předložené texty :
  O-000109/2015 (B8-0762/2015)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Akční plán EU pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce (2010–2015) sehrál významnou roli při posilování úsilí EU a jejích členských států, pokud jde o rovnost žen a mužů a posilování postavení žen, a při zlepšování koordinace tohoto úsilí. Z hodnocení tohoto akčního plánu vyplývá, že ačkoliv při jeho provádění bylo dosaženo řady významných výsledků, ukázaly se i nedostatky. Účelem nového akčního plánu tohoto druhu na období 2016–2020 je tyto slabiny řešit, a poskytnout tak pevný základ pro opatření ve třech navržených prioritních oblastech: zajištění fyzické a duševní integrity žen a dívek; podpora ekonomických práv žen; důraz na uplatňování názorů žen a dívek a na jejich zapojení.

  1. Souhlasí Rada s výtkami vyjádřenými v hodnocení stávajícího akčního plánu, které se týkají nedostatků v jeho provádění? Pokud ano, jaké jsou hlavní překážky a jaká ponaučení by pomohla zlepšit provádění nového akčního plánu?

  2. Souhlasí Rada s prioritními oblastmi uvedenými v novém akčním plánu a jaké nejtěžší úkoly se v těchto prioritních oblastech skrývají?

  3. Jaký je názor Rady na zajišťování soudržnosti vnější politiky tím, že by byl akční plán uplatňován ve všech vnějších politikách, včetně politických dialogů se třetími zeměmi a obchodu?

  4. Bude Rada sledovat, jakým způsobem členské státy provádějí druhý akční plán, s ohledem na nedostatky, které se objevily při provádění prvního akčního plánu pro rovnost žen a mužů a pro posílení postavení žen v rámci rozvojové spolupráce? Bude vybízet členské státy, aby zajistily dostatečné lidské a finanční zdroje pro provádění tohoto plánu jak v rámci státu, tak i na velvyslanectvích ? Jaké osvědčené postupy posilování transparentnosti a zodpovědnosti lze použít, aby bylo zajištěno, že plánování programů zohledňuje genderové aspekty a řeší klíčové příčiny nerovnosti?

  5. Je Rada odhodlána použít přezkum u nástroje pro rozvojovou spolupráci v polovině období plánovaný na rok 2017 a přezkum výkonnosti 11. ERF k posouzení vlivu programů financovaných z tohoto nástroje a z ERF na ženy a dívky a k potřebnému přerozdělení prostředků, aby napravila nedostatky v provádění zmíněného akčního plánu a plnila cíle udržitelného rozvoje po roce 2015?

  6. Do jaké míry a jak podporovala Komise, podle názoru Rady, doplňkovost a koordinaci opatření vycházejících z uvedeného akčního plánu s opatřeními členských států?