Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000109/2015Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000109/2015

  Forlængelse af handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000109/2015
  til Rådet
  jf. forretningsordenens artikel 128
  Linda McAvan, for Udviklingsudvalget

  Procedure : 2015/2754(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000109/2015
  Indgivne tekster :
  O-000109/2015 (B8-0762/2015)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Handlingsplanen om ligestilling og styrkelse af kvinders position i udviklingssamarbejdet (2010-2015) har spillet en vigtig rolle i styrkelsen og en bedre samordning af EU's og medlemsstaternes indsats for at fremme ligestilling og styrke kvinders position. Forskellige evalueringer af handlingsplanen har konkluderet, at der er opnået en række vigtige resultater, men at der er svagheder i gennemførelsen. Et at målene med den nye ligestillingshandlingsplan for 2016-2020 er at rette op på disse svagheder og dermed skabe et solidt grundlag for indsatsen på de tre prioriterede områder: Sikring af kvinders og pigers fysiske og psykologiske integritet, fremme af kvinders økonomiske rettigheder og styrkelse af kvinders og pigers stemme og medvirken.

  1 Er Rådet enig i bemærkningerne i de forskellige evalueringer af den løbende ligestillingshandlingsplan om utilstrækkelig gennemførelse. Hvad er i givet fald hovedårsagerne og hvad har vi lært, som kan anvendes til at forbedre gennemførelsen af den nye ligestillingshandlingsplan?

  2. Er Rådet enig i de prioriterede områder i den nye ligestillingshandlingsplan, og hvad er de største problemer inden for disse prioriterede områder?

  3. Hvad er Rådets holdning til at sikre konsekvens i udenrigspolitikken ved at anvende ligestillingshandlingsplanen inden for hele udenrigspolitikken, herunder i den politiske dialog med tredjelande og i handelsanliggender?

  4. Vil Rådet i betragtning af manglerne ved gennemførelsen af den første ligestillingshandlingsplan være rede til at føre tilsyn med medlemsstaternes gennemførelse af den anden ligestillingshandlingsplan og tilskynde dem til at sikre tilstrækkelige menneskelige og økonomiske ressourcer til en sådan gennemførelse både indenlandsk og på ambassaderne? Hvad er bedste praksis med hensyn til styrkelse af åbenhed og ansvarlighed for at sikre, at programmet er kønsorienteret og behandler de grundlæggende årsager til ulighed?

  5. Vil Rådet give tilsagn om at anvende midtvejsevalueringen af instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI) og evalueringen af resultaterne af den 11. Europæiske Udviklingsfond (EUF) til at vurdere følgerne af programmer, der finansieres af DCI og EUF for kvinder og piger og at foretage de nødvendige omfordelinger af bevillinger for at rette op på manglerne ved gennemførelsen af ligestillingshandlingsplanen og sikre gennemførelsen af de bæredygtige udviklingsmål efter 2015?

  6. Hvordan og i hvilket omfang har Kommissionens efter Rådets opfattelse fremmet komplementaritet mellem og samordning af sin indsats til fordel for ligestilling og styrkelse af kvinders position og medlemsstaternes?