Parlamento klausimas - O-000109/2015Parlamento klausimas
O-000109/2015

ES veiksmų plano dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje atnaujinimas (angl. GAP)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000109/2015
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Linda McAvan, Vystymosi komiteto vadu

Procedūra : 2015/2754(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000109/2015
Pateikti tekstai :
O-000109/2015 (B8-0762/2015)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

ES veiksmų planas dėl lyčių lygybės ir galių moterims suteikimo vystomojo bendradarbiavimo srityje (2010–2015 m.) vaidino svarbų vaidmenį paspartinant ir geriau koordinuojant ES ir valstybių narių veiksmus lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims srityje. Veiksmų plano vertinimuose daroma išvada, kad nors buvo pasiekta daug svarbių rezultatų, esama jo įgyvendinimo trūkumų. Naujuoju 2016–2020 veiksmų planu siekiama šiuos trūkumus pašalinti ir suteikti tvirtą pagrindą veiksmams šiose trijose siūlomose prioritetinėse srityse: moterų ir mergaičių fizinį ir psichologinio neliečiamumo užtikrinimas; moterų ekonominių teisų propagavimas; ir moterų ir mergaičių galimybės išreikšti savo nuomonę ir jų aktyvumo stiprinimas.

1. Ar Tarybai taip pat kelia susirūpinimą dabartinio veiksmų plano vertinimuose nurodyti klausimai dėl nepakankamo jo įgyvendinimo ir, jei taip, kokios yra pagrindinės įgyvendinimo kliūtys ir ko buvo išmokta, kad naujojo veiksmų plano įgyvendinimas būtų pagerintas?

2. Ar Taryba pritaria naujajame veiksmų plane nustatytoms prioritetinėms sritims? Kokie yra didžiausi iššūkiai šiose srityse?

3. Kokios pozicijos laikosi Taryba dėl išorės politikos darnos, veiksmų planą taikant visų sričių išorės politikai, įskaitant politinį dialogą su trečiosiomis šalimis ir prekybą?

4. Atsižvelgiant į nustatytus pirmojo veiksmų plano trūkumus, ar Taryba stebės, kaip valstybės narės įgyvendins antrąjį veiksmų planą, ir ar ragins jas skirti pakankamai žmogiškųjų ir finansinių išteklių jam įgyvendinti tiek tose valstybėse narėse, tiek jų ambasadose? Kokia yra geriausia praktika skaidrumui ir atskaitingumui stiprinti užtikrinant, kad rengiant programavimą būtų atsižvelgiama į lyčių aspektą ir būtų šalinamos sprendžiamos pagrindinės nelygybės priežastys?

5. Ar Taryba yra įsipareigojusi pasinaudoti vystomojo bendradarbiavimo finansinės priemonės 2017 m. vidurio laikotarpio peržiūra ir Europos plėtros fondo (EPF) rezultatų apžvalga, kad įvertintų pagal vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę ir EPF finansuojamų programų, susijusių su moterimis ir mergaitėmis, poveikį, ir atlikti reikiamus lėšų perskirstymus, kad būtų panaikinti veiksmų plano trūkumai ir būtų siekiama Tvaraus vystymosi tikslų po 2015 m.?

6. Kiek ir kaip, Tarybos nuomone, Komisija skatino savo ir valstybių narių veiksmų lyčių lygybės ir galių suteikimo moterims srityje papildomumą ir koordinavimą?