Parlamenta jautājums - O-000109/2015Parlamenta jautājums
O-000109/2015

ES rīcības plāna par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā (GAP) atjaunošanu

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000109/2015
Padomei
Reglamenta 128. pants
Linda McAvan, Attīstības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2015/2754(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000109/2015
Iesniegtie teksti :
O-000109/2015 (B8-0762/2015)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

ES rīcības plānam par dzimumu līdztiesību un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšanu sievietēm attīstības sadarbībā (2010.–2015. gads) (GAP) ir bijusi būtiska nozīme ES un dalībvalstu centienu pastiprināšanā un labākā koordinēšanā tādā jomā kā dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm. GAP novērtējumos secināts — lai gan ir sasniegti nozīmīgi rezultāti, joprojām ir trūkumi īstenošanas ziņā. Ir paredzēts, ka ar jauno GAP 2016.–2020. gadam šie trūkumi tiks novērsti, tādējādi izveidojot stabilu pamatu rīcībai trijās ierosinātajās prioritārajās jomās: sieviešu un meiteņu fiziskās un garīgās neaizskaramības nodrošināšana; sieviešu tiesību veicināšana ekonomikas jomā; sieviešu un meiteņu viedokļu paušanas iespēju un līdzdalības nostiprināšana.

1. Vai Padome piekrīt pašreizējā GAP novērtējumos paustajām bažām par nepietiekamu īstenošanu un, ja atbilde ir apstiprinoša, kādi ir galvenie šķēršļi un kāda pieredze ir gūta, lai uzlabotu jaunā GAP īstenošanu?

2. Vai Padome piekrīt trim prioritārajām jomām, kas noteiktas jaunajā GAP, un kādas ir lielākās grūtības šajās minētajās prioritārajās jomās?

3. Kāda ir Padomes nostāja jautājumā par ārpolitikas saskaņotības nodrošināšanu, attiecinot GAP uz visiem ārpolitikas virzieniem, tostarp politisko dialogu ar trešām valstīm un tirdzniecību?

4. Ņemot vērā konstatētos trūkumus pirmā GAP īstenošanā, vai Padome uzraudzīs otrā GAP īstenošanu, ko veiks dalībvalstis, un vai tā mudinās dalībvalstis nodrošināt pietiekamus cilvēkresursus un finanšu resursus šādai īstenošanai gan dalībvalstu teritorijā, gan vēstniecībās? Kāda ir labākā pārredzamības un pārskatatbildības nostiprināšanas prakse, lai nodrošinātu, ka plānošanā tiek ņemts vērā dzimumu līdztiesības aspekts un risināti nelīdztiesības galvenie cēloņi?

5. Vai Padome ir apņēmusies veikt attīstības sadarbības instrumenta (ASI) vidusposma (2017. gada) pārskatu un 11. EAF darbības pārskatu, lai novērtētu ASI un EAF finansēto programmu ietekmi uz sievietēm un meitenēm un lai veiktu pārdali, kas nepieciešama ar GAP īstenošanu saistīto trūkumu novēršanai un IAM sasniegšanai pēc 2015. gada?

6. Kādā mērā un kādā veidā, Padomes ieskatā, Komisija ir veicinājusi papildināmību un koordināciju starp savām un dalībvalstu veiktajām darbībām tādā jomā kā dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm?