Pytanie poselskie - O-000109/2015Pytanie poselskie
O-000109/2015

Odnowienie Unijnego planu działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000109/2015
do Rady
art. 128 Regulaminu PE
Linda McAvan, Komisji Rozwoju

Procedura : 2015/2754(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000109/2015
Teksty złożone :
O-000109/2015 (B8-0762/2015)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Unijny plan działania w sprawie równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet w kontekście współpracy na rzecz rozwoju (2010–2015) odgrywa istotną rolę w intensyfikacji i skuteczniejszej koordynacji działań UE i państw członkowskich w obszarze równości płci oraz wzmocnienia pozycji kobiet. Oceny wykonania tego planu wskazują, że chociaż osiągnięto szereg istotnych rezultatów, to istnieją niedociągnięcia w procesie jego realizacji. Nowy plan działania na rzecz równości płci na lata 2016–2020 ma na celu wyeliminowanie tych uchybień, tak aby stanowił on solidną podstawę działań w trzech proponowanych obszarach priorytetowych: zapewnienie integralności fizycznej i psychologicznej kobiet i dziewcząt, propagowanie praw gospodarczych kobiet oraz wzmocnienie głosu kobiet i dziewcząt i zwiększenie ich uczestnictwa w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym.

1. Czy Rada podziela zastrzeżenia wyrażone w ocenach obecnego planu działania na rzecz równości płci, wskazujące na niedostateczne wykonanie tego planu, a jeśli tak, jakie są główne przeszkody w jego skutecznej realizacji oraz jakie wyciągnięto wnioski pozwalające usprawnić wykonanie nowego planu działania na rzecz równości płci?

2. Czy Rada zgadza się z obszarami priorytetowymi określonymi w nowym planie działania na rzecz równości płci? Co stanowi największe wyzwanie w poszczególnych obszarach priorytetowych?

3. Jakie jest stanowisko Rady w kwestii zapewnienia spójności polityki zewnętrznej poprzez uwzględnienie planu działania na rzecz równości płci we wszystkich obszarach polityki zewnętrznej, w tym w ramach dialogów politycznych z państwami trzecimi oraz w kontekście handlu?

4. Czy w świetle stwierdzonych niedociągnięć w procesie realizacji pierwszego planu działania na rzecz równości płci Rada będzie monitorować realizację przez państwa członkowskie drugiego planu działania na rzecz równości płci oraz zachęcać je do zapewnienia odpowiednich zasobów ludzkich i finansowych na potrzeby jego realizacji zarówno w kraju, jak i w ambasadach? Jakie są najlepsze praktyki pozwalające zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność, by zapewnić uwzględnianie kwestii płci w procesie programowania oraz wyeliminować główne przyczyny nierówności?

5. Czy Rada stawia sobie za cel – przy okazji przeglądu śródokresowego Instrumentu Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) w 2017 r. oraz przeglądu wyników 11. EFR – przeprowadzenie oceny wpływu programów finansowanych przez DCI i EFR na sytuację kobiet i dziewcząt oraz dokonanie koniecznych przesunięć środków, aby wyeliminować niedociągnięcia w procesie realizacji planu działania na rzecz równości płci oraz uwzględnić cele zrównoważonego rozwoju po 2015 r.?

6. W jakim stopniu i w jaki sposób – zdaniem Rady – Komisja wspiera komplementarność swoich działań na rzecz równości płci i wzmocnienia pozycji kobiet i działań podejmowanych przez państwa członkowskie oraz zapewnia ich koordynację?